26 marca 2020

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie nadmiernego obciążenia materiałami edukacyjnymi uczniów

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
z terenu województwa świętokrzyskiego,

w związku z licznymi telefonami oraz pismami kierowanymi od rodziców/prawnych opiekunów do Kuratorium Oświaty w Kielcach w sprawie nadmiernego obciążenia uczniów materiałami wysyłanymi drogą elektroniczną, Świętokrzyski Kurator Oświaty zwraca się z ponownym APELEM do dyrektorów szkół oraz nauczycieli o zwrócenie szczególnej uwagi na równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, a także uwzględnienie możliwości psychofizycznych dzieci.

Kształcenie na odległość, wymagające od nauczycieli wykorzystania nowych narzędzi oraz stosowania niekonwencjonalnych metod nauczania, nie może ograniczać uczniom czasu wypoczynku. Nauczyciele muszą wziąć pod uwagę dodatkowe czynniki, tj.: ograniczenia wynikającej z dostępu do komputera, laptopa (w rodzinach wielodzietnych), czy specyfiki łącza internetowego.

Zasady co do kształcenia na odległość zostały przedstawione we wcześniejszych komunikatach Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Prosimy o respektowanie przyjętych form kształcenia na odległość.