20 marca 2020

Komunikat w sprawie prac domowych w związku ze stanem epidemicznym

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
z terenu województwa świętokrzyskiego

w związku z uzasadnionym niepokojem rodziców, związanym z organizacją zdalnej pracy z uczniami w tym zadawaniem uczniom prac domowych, informuję, że Świętokrzyski Kurator Oświaty zachęcając nauczycieli do wsparcia uczniów w nauce, podczas zawieszenia zajęć, zobowiązał jednocześnie dyrektorów szkół do koordynowania i nadzorowania działań nauczycieli (w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego), tak aby zachowana była higiena pracy, a uczniowie nie zostali nadmiernie przeciążeni.

O tym, czy i jakie prace domowe zadawać swoim uczniom (w znaczeniu ilościowym i jakościowym) decyduje nauczyciel organizujący proces dydaktyczno-wychowawczy. Celem zadawanych uczniom prac domowych jest wspomaganie pracy dydaktycznej nauczyciela, ponieważ są one cennym sposobem utrwalenia lub sprawdzenia wiadomości zdobytych podczas zajęć lekcyjnych, pod warunkiem, że uczeń opanował treści nauczania w wyniku przeprowadzonych w szkole zajęć i jest w stanie samodzielnie zadania domowe wykonać. Spełnienie tego warunku nakłada na nauczyciela obowiązek zadawania takich prac domowych, do których, w wyniku realizacji zajęć lekcyjnych, uczeń został przygotowany. Samodzielne wykonanie pracy domowej powinno być dla ucznia źródłem satysfakcji i motywacji do nauki.

Biorąc powyższe pod uwagę, zwracam się z prośbą o to, aby zadawanie pracy domowej było celowe, przemyślane i dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia, a także w związku z koniecznością zachowania ostrożności wynikającej z zagrożenia rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2 – w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów oraz ich rodzin proszę, aby uczniowie w celu wykonania pracy domowej nie byli zmuszeni udawać się do sklepów po zakup potrzebnych materiałów do jej wykonania.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik