18 marca 2020

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo Dyrektorzy
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
województwa świętokrzyskiego

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, obecnie na okres od 12 do 25 marca br. zawieszone zostały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Do Kuratorium Oświaty w Kielcach wpływają w ww. sprawach liczne pisma oraz zapytania telefoniczne. Skarżący wskazują, że uczniowie muszą obowiązkowo uczestniczyć w zajęciach on-line (nieobecności są wpisywane do dziennika), że zadania do pracy własnej, których często jest zbyt dużo, są oceniane przez nauczycieli, że nauczyciele realizują tematy, które nie były jeszcze omawiane w szkole, a mimo to uczniowie również i z nich mają zadawane prace domowe, które również mają podlegać ocenianiu. Zwrócono także uwagę, że nauczyciele wysyłają zadania do realizacji o różnych porach dnia, np. o 18.00, 20.00 zobowiązując uczniów do ich wykonania np. do kolejnego dnia, do określonej godziny. Takie postepowanie sprawiło, że uczniowie spędzają przy komputerze czas od rana do późnego wieczora. Rodzice podkreślają, że mając w domu jeden komputer, nie zawsze z nowym oprogramowaniem, oraz czasami dwoje, czy więcej dzieci nie są w stanie sprostać oczekiwaniom nauczycieli.

W związku z powyższym wyjaśniam i apeluję o rozwagę.

Rekomenduję, aby podczas pracy zdalnej z uczniami, nauczyciele przygotowywali i wykorzystywali materiały pogłębiające, utrwalające zdobytą przez uczniów wiedzę i umiejętności, wpływali na rozwijanie ich zainteresowań (zadania nie powinny angażować uczniów dłużej niż 3 do 5 godzin dziennie).

 

– W najbliższych kilku dniach będziemy proponowali coś w rodzaju rozkładu zajęć, w którym postaramy się zasugerować nauczycielom, z jakich materiałów mogą korzystać. Będzie to pomoc, nie sztywne przepisy. Nie chcemy doprowadzić do sytuacji, że nagle uczeń zostanie zasypany gigantyczną ilością poleceń od wszystkich nauczycieli. Dyrektor szkoły będzie człowiekiem koordynującym działania nauczycieli – tłumaczył Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.

W trakcie zawieszenia działalności dydaktycznej szkół:

  • szkoła nie prowadzi zajęć edukacyjnych (ani w budynkach szkół, ani za pomocą środków komunikacji elektronicznej),
  • szkoła nie prowadzi oceniania uczniów (ocenianiu podlegają tylko zrealizowane w szkole treści),
  • zadania przesyłane przez nauczycieli w ramach tzw. nauczania zdalnego nie mogą mieć charakteru obligatoryjnego, ich wykonanie bądź niewykonanie nie może być podstawą do wystawienia oceny, ani w trakcie zawieszenia działalności dydaktycznej, ani po jej ustaniu,
  • udział w „lekcjach” organizowanych w ramach nauczania zdalnego nie może mieć dla uczniów charakteru obligatoryjnego, w szczególności nieuczestniczenie w tych „lekcjach” nie może być podstawą do wpisywania nieobecności na zajęciach,
  • zadania i tematy realizowane w ramach nauczania zdalnego mogą dotyczyć tylko tych partii materiału, które zostały już omówione i powinny służyć utrwaleniu i powtórzeniu zdobytych już wiadomości,
  • nauczyciele nie mogą realizować nowych tematów, albo też zlecać uczniom samodzielnego opracowania takich tematów.

Wszelkie bieżące informacje, rekomendacje i zalecenia dotyczące funkcjonowania jednostek systemu oświaty w sytuacji kryzysowej, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 można znaleźć na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach.

17 marca br. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski skierował do dyrektorów informację w sprawie przygotowania szkół oraz placówek systemu oświaty do organizacji zajęć edukacyjnych i zajęć prowadzonych w ramach form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość. W najbliższych dniach wejdzie w życie rozporządzenie, które ureguluje organizację kształcenia wykorzystującego metody tzw. zdalnego nauczania.

 

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik