13 marca 2020

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,

Pracodawcy uczniów młodocianych pracowników województwa świętokrzyskiego

W związku z licznymi wątpliwościami, dotyczącymi stosowania przepisów prawa pracy odnoszących się do relacji między pracodawcą a pracownikiem w sytuacji zagrożenia zarażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 wyjaśniam, że zgodnie z zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie od 16.03.2020 r. do 25.03.2020 r. dla dzieci i młodzieży zostały zawieszone zajęcia dydaktyczne, wychowawcze oraz opiekuńcze w szkołach i placówkach oświatowych. Oznacza to, że nauczyciele i inni pracownicy pozostają w gotowości do podjęcia pracy, co oznacza, że w razie potrzeby dyrektor placówki może wezwać ich do stawienia się w miejscu pracy lub wykonywania innych zadań m.in. przygotowywania materiałów do pracy zdalnej z uczniem, uzupełnienia dokumentacji przebiegu nauczania, sprawdzenie warunków i stanu bezpieczeństwa i higieny pomieszczeń oraz sprzętów znajdujących się w budynku szkolnym.

Pracownicy administracyjni i obsługi powinni przebywać w szkole w minimalnej możliwej liczbie, o ile nie jest możliwe zupełne zamknięcie jednostki. Nie jest to jednak przerwa od pracy podległych pracowników. Wynagrodzenia dla nauczycieli, jak i pracowników administracji i obsługi, będą wypłacone w pełnej wysokości, dlatego istotna jest organizacja pracy przez dyrektora, który decyduje o formie i sposobie realizacji zadań przez poszczególnych pracowników.

Przy podejmowaniu decyzji proszę o uwzględnienie głównego celu kwarantanny, to znaczy zmniejszenia możliwości przenoszenia wirusa poprzez kontakty między ludźmi. Nie oznacza to jednak zaprzestania wykonywania obowiązków poprzez pracowników, ale zmianę formy, miejsca i sposobów ich realizacji. Istnieje także możliwość wykorzystania urlopu wypoczynkowego, skorzystania ze specjalnego zasiłku opiekuńczego, zwolnienia lekarskiego.

Mam nadzieję, że wspólnie z organami prowadzącymi, kierując się doświadczeniem i rozsądkiem, dyrektorzy wypracują odpowiednie dla każdej szkoły i placówki rozwiązanie, mając na względzie najważniejsze teraz zdrowie.

W tym szczególnym czasie, dbając o wspólne bezpieczeństwo, należy w miarę możliwości pozostać w domu, unikając przebywania w dużych skupiskach ludzi, aby maksymalnie ograniczyć kontakty z innymi osobami.

Apeluję również do pracodawców, aby w stosunku do uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zwolnić tych uczniów z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół.

Stosowny komunikat w tej sprawie zostanie wydany wspólnie przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej. Jednocześnie informuję, że w MEN prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

Od 16 marca br. będą zawieszone również zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

Na wniosek rodzica ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z Państwa szkoły, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mają Państwo obowiązek zorganizować mu opiekę.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Zawieszenie zajęć w szkołach i placówkach oświatowych nie spowoduje zmniejszenia wysokości subwencji oświatowej przekazywanej jednostkom samorządu terytorialnego.

PRZYPOMINAM:

  • Od 16 marca br. uczniowie nie uczęszczają na zajęcia, nauczyciele pozostają do dyspozycji dyrektora szkoły i są w gotowości do wykonywania pracy;
  • Do decyzji dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki należy zarówno decyzja o organizacji pracy nauczycieli w okresie zawieszenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, jak i sposobie realizacji gotowości do pracy;
  • W trakcie zawieszenia zajęć, pracownicy administracji i obsługi szkolnej świadczą pracę. To dyrektor szkoły decyduje o organizacji ich pracy;
  • Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówki są obowiązani do świadczenia pracy. W tym okresie nie prowadzą zajęć dydaktycznych, lecz realizują inne zadania wynikające z zajmowanego stanowiska;
  • Apeluję do uczniów, aby zrezygnowali w tym czasie z uczestnictwa w spotkaniach towarzyskich, wychodzenia do pubów, galerii handlowych i innych miejsc publicznych, a okres ten przeznaczyli na utrwalanie i pogłębianie zdobytych wiadomości.

Odsyłam Państwa do śledzenia stron internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz sprawdzania komunikatów wysyłanych przez System Informacji Oświatowej  i podejmowania działań zgodnie z zamieszczonymi tam rekomendacjami.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik