6 marca 2020

Trwa nabór kandydatów do II kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Masz od 15 do 24 lat? Chcesz brać aktywny udział w życiu regionu? Zostań radnym II kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Rekrutacja potrwa od 10 lutego do 20 marca 2020 r.

Młodzieżowy Sejmik ma charakter inicjatywny, wnioskodawczy i konsultacyjno-doradczy dla organów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Jego formuła działania zbliżona jest do funkcjonowania sejmiku wojewódzkiego (organizacja sesji plenarnych poprzedzonych posiedzeniami komisji problemowych).

Na młodzieżowych radnych czeka do 45 miejsc. Kandydować mogą osoby w wieku od 15 lat (ukończonych w dniu zgłoszenia) do 24 lat, posiadające status ucznia lub studenta, zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego, które są członkami: młodzieżowych rad, samorządów uczniowskich szkół ponadpodstawowych, samorządów studenckich albo organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą i na rzecz młodzieży.

Formularz zgłoszeniowy dla kandydata na radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego (do pobrania na www.swietokrzyskie.pro w zakładce Młodzieżowy Sejmik.

Formularz zgłoszeniowy wypełnia kandydat. Musi go również podpisać osoba reprezentująca podmiot zgłaszający (młodzieżowa rada, szkoła, uczelnia). W przypadku osób niepełnoletnich konieczny jest również podpis rodzica/opiekuna prawnego, złożony pod oświadczeniem wchodzącym w skład formularza.

Dokumenty należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście pod adres: Kancelaria Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
z dopiskiem na kopercie: „Młodzieżowy Sejmik”.

O skuteczności nadesłania w terminie formularza zgłoszeniowego decyduje data stempla pocztowego, a o skuteczności złożenia – pieczęć wpływu. Zgłoszenia nadesłane lub złożone po terminie oraz niekompletne nie zostaną rozpatrzone.

Kapituła Młodzieżowego Sejmiku dokona wyboru nowych radnych spośród kandydatów zgłoszonych przez młodzieżowe rady, samorządy uczniowskie, samorząd studenckie oraz organizacje pozarządowe.

Listę radnych Młodzieżowego Sejmiku zatwierdzi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Kadencja będzie trwać dwa lata. Sesje Młodzieżowego Sejmiku i posiedzenia jego komisji odbywać się będą stosownie do potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. Uprzejmie prosimy uwzględnić tę intensywność prac decydując się na kandydowanie.

Pytania można kierować do Kancelarii Sejmiku tel. 41 342 11 00.