4 marca 2020

Informacja o realizacji kontroli w lutym 2020 r.

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – luty 2020 r.

 

W lutym 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 8 kontroli planowych.

W lutym 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty
w Kielcach przeprowadzili 50 kontroli doraźnych:

Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek

 

1. Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – 2 Szkoła podstawowa – 1

Szkoła ponadpodstawowa – 1

2. Przestrzeganie statutu szkoły lub placówki –1 Szkoła ponadpodstawowa – 1
3. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki – 1 Szkoła podstawowa – 1

 

4. Kontrola związana z procedurą dokonywania cząstkowej oceny pracy dyrektora – 6 Szkoła podstawowa – 2

Szkoła ponadpodstawowa – 1

Placówka oświatowa – 3

5. Inne – 42, w tym:

– organizacja kształcenia specjalnego– 2

– organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej -1

– zgodności funkcjonowania szkoły/placówki  z arkuszem organizacji  i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 – 14

– sprawowanie przez dyrektora nadzoru pedagogicznego- 1

– rekontrola (sposób realizacji wydanych zaleceń)- 1

– pozostałe – 23

Przedszkole – 1

Szkoła podstawowa – 35

Szkoła ponadpodstawowa – 6

 

 

 

 

Podmioty wnioskujące o zarządzenie kontroli doraźnych w szkołach lub placówkach:

Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych Liczba kontroli
A)     Na wniosek, prośbę, w związku z informacją pozyskaną od:  
  • MEN
1
  •   rodziców
3
  • innych podmiotów
9
B)     na skutek stwierdzenia przez Kuratora Oświaty potrzeby przeprowadzenia kontroli doraźnej 37