25 lutego 2020

Projekty centralne w ramach programu Erasmus+

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w konkursach na projekty centralne
w ramach programu Erasmus+:

 1. Konkurs pn. „Europejskie eksperymenty polityczne w obszarze edukacji i szkoleń pod kierownictwem organów władzy publicznej wysokiego szczebla”

Kluczowe działanie 3: Wspieranie reform politycznych

nr referencyjny: EACEA/38/2019

Termin składania wniosków: 21.04.2020 r.

Maksymalna kwota dotacji: 2 000 000 EUR

Priorytetowe tematy konkursu:

 • – edukacja i kompetencje cyfrowe
 • – nauczanie i nauczyciele
 • – mechanizmy finansowania na rzecz podnoszenia i zmiany kwalifikacji, w tym systemy podobne do indywidualnych kont edukacyjnych
 • – polityka i procesy służące wspieraniu walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, również poprzez udzielanie przydatnych wskazówek

Wszystkie informacje dotyczące składania wniosków w ramach ww. zaproszenia opublikowano na stronie: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/european-policy-experimentations-in-the-fields-of-education-and-training-led-by-high-level-public-authorities-2020_en

(nr ref. zaproszenia: EACEA/38/2019)

Zaproszenie do składania wniosków: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/410/06&from=EN

 

 1. Konkurs pn. „Włączenie społeczne i wspólne wartości: wkład w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży”

Kluczowe działanie 3: Wspieranie reform politycznych

nr referencyjny: EACEA/34/2019

Termin składania wniosków: 25.02.2020 r.

Maksymalna kwota dotacji: 400 000 EUR dla projektów trwających 24 miesiące i 500 000 EUR dla projektów trwających 36 miesięcy

Wnioski powinny dotyczyć jednego z następujących trzech celów ogólnych:

 • 1) w ramach państw uczestniczących – pomoc w utworzeniu nowych – krajowych lub regionalnych – sieci instytucji kształcenia dorosłych oraz ułatwienie zaangażowania ich we współpracę europejską
 • 2) w ramach państw uczestniczących – zapewnienie wsparcia dla budowania zdolności istniejących krajowych lub regionalnych sieci instytucji kształcenia dorosłych oraz wzmacnianie ich współpracy na szczeblu europejskim
 • 3) wzmacnianie istniejących ponadnarodowych sieci instytucji kształcenia dorosłych poprzez wzajemne uczenie się, wzajemne doradztwo i budowanie zdolności.

Wszystkie informacje dotyczące składania wniosków w ramach ww. zaproszenia opublikowano na stronie: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/social-inclusion-and-common-values-the-contribution-in-the-field-of-education-and-training_en (nr ref. zaproszenia: EACEA/34/2019)

Zaproszenie do składania wniosków: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/358/03&from=EN

 

 1. Konkurs pn. „Centra doskonałości zawodowej”

Kluczowe działanie 3: Wsparcie dla reform politycznych

nr referencyjny: EACEA/33/2019

Termin składania wniosków: 20.02.2020 r.

Maksymalna kwota dotacji: 4 000 000 EUR

Celem konkursu jest wspieranie tworzenia i rozwoju platform współpracy transnarodowej Centrów Doskonałości Zawodowej (CDZ) w celu połączenia Centrów działających w danym kontekście lokalnym na szczeblu europejskim.

Wszystkie informacje dot. składania wniosków w ramach ww. zaproszenia opublikowano na stronie:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-centers-of-vocational-excellence_en

Zaproszenie do składania wniosków: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:349:FULL&from=EN

 

 1. Konkurs pn. „Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych 2020”

Kluczowe działanie 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

nr referencyjny: EAC/A02/2019

Termin składania wniosków: 26.02.2020 r.

Maksymalna kwota dotacji:

Obszar 1: 700 000 EUR na 2 lata i 1 000 000 EUR na 3 lata

Obszar 2: 4 000 000 EUR na 4 lata

Konkurs ma na celu zaradzenie brakom umiejętności w odniesieniu do jednego lub większej liczby profili zawodowych w danym sektorze.

Obszar 1 – Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – w zakresie projektowania
i dostarczania kształcenia i szkolenia zawodowego będą pracować nad zaprojektowaniem
i dostarczeniem wspólnych treści szkoleniowych dla programów zawodowych dla jednego lub kilku powiązanych zawodów w danym sektorze, a także metod nauczania i szkolenia.

Obszar 2 – Sojusze umiejętności sektorowych dla wdrażania nowego podejścia strategicznego („Blueprint”) w ramach współpracy sektorowej.

Informacje dot. składania wniosków w ramach ww. zaproszenia opublikowano na stronach:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sector-skills-alliances-2020_en

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/sector-skills_en