21 lutego 2020

Projekt „Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży”

Informujemy, że w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-009/17 „Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną”, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Instytut Badań Edukacyjnych w partnerstwie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym realizuje projekt pn. „Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży”.

Projekt ma na celu opracowanie, wdrożenie i upowszechnienie zestawu narzędzi diagnostycznych (testów) dla obszaru poznawczego, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, w tym uczniów z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Badania normalizacyjne w placówkach (przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe) na terenie województwa świętokrzyskiego planowane są na drugi okres roku szkolnego 2019/2020.

Warunkiem udziału ucznia w badaniu jest udzielenie pisemnej zgody przez opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej.

W przypadku pytań proszę o kontakt pod tel. 697 692 929 lub adresem e-mail: biuro.ozp@swps.edu.pl.