19 lutego 2020

Konkurs grantowy w ramach projektu „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych – Edycja II”

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie informuje o konkursie grantowym na powołanie i prowadzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE). Celem powołania LOWE jest poszerzenie oferty kształcenia dla osób dorosłych wg zdiagnozowanych potrzeb.

W ramach grantu szkoła jako LOWE oferuje osobom dorosłym szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje np. umiejętności komputerowych, językowych, z zakresu zarządzania budżetem domowym, pierwszej pomocy, rozwijające kompetencje społeczne i ekspresji kulturowej oraz inne szkolenia oczekiwane na danym terenie. W procesie powołania i prowadzenia LOWE oferowana pomoc i wsparcie ekspertów w każdym aspekcie działania.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu grantowego: „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych – Edycja II”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Oferty należy składać od 17.02.2020 r. do 17.03.2020 r. na adres podany w procedurze realizacji projektu grantowego.

Dokumenty rekrutacyjne oraz informacja o projekcie dostępne są na stronie: www.oic.lublin.pl/projekty-ue/projekty-krajowe/projekty-w-realizacji/modelowe-ii-edycja/