12 lutego 2020

Sprawozdanie z realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” – moduł 3 za 2019 rok

Szanowni Państwo
Przedstawiciele organów prowadzących szkoły
Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim

Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie informuje, iż na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Co Robimy/Programy i projekty/Posiłek w szkole i w domu/ znajdują się wzory sprawozdań z realizacji wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” – moduł 3.

Zgodnie z § 14 pkt 1 oraz § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. z 2019 r. poz. 267) sprawozdania należy składać w sposób następujący:

  • w terminie do dnia 28 lutego 2020 r.: szkoły biorące udział w programie są obowiązane do przedstawienia organom prowadzącym sprawozdań z realizacji zadania w 2019 r.
  • w terminie do dnia 31 marca 2020 r.: organy prowadzące sporządzają i przedkładają wojewodzie sprawozdania z realizacji zadania w 2019 r.

Sporządzone sprawozdania należy przekazać w wersji elektronicznej na adres joanna.zdziech@kuratorium.kielce.pl, a następnie przesłać w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce z dopiskiem na kopercie „Sprawozdanie – Posiłek w szkole i w domu-moduł 3”.

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki