10 lutego 2020

Komunikat dotyczący zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, egzaminu maturalnego z danego przedmiotu oraz przyjmowania laureatów i finalistów w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej dostępny jest wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2019/2020 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe.

https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/aktualizacja-komunikatu-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-ro.html

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej dostępny jest wykaz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych organizowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Centrum Edukacji Artystycznej, uprawniających do przyjmowania laureatów tych konkursów w pierwszej kolejności do publicznych szkół ponadpodstawowych na podstawie art. 132 ustawy – Prawo oświatowe.

https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-w-sprawie-wykazu-konkursow-dla-uczniow-szkol-i-placowek-artystycznych-uprawniajacych-do-przyjmowania-laureatow-tych-konkursow-w-pierwszej-kolejnosci.html