4 lutego 2020

Informacja o realizacji kontroli w styczniu 2020 r.

KONTROLE DORAŹNE – styczeń 2020 r.

 

W styczniu 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 1 kontrolę planową.

W styczniu 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty
w Kielcach przeprowadzili 52 kontrole doraźne:

Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek

 

1. Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia – 3 Szkoła podstawowa – 3
2. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki – 3 Szkoła podstawowa – 3

 

3. Kontrola związana z procedurą dokonywania cząstkowej oceny pracy dyrektora – 5 Szkoła podstawowa – 2

Szkoła ponadpodstawowa – 3

4. Inne – 42, w tym:

– organizacja kształcenia specjalnego– 1

– zgodności funkcjonowania szkoły/placówki  z arkuszem organizacji  i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 – 30

– prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej- 1

– sprawowanie przez dyrektora nadzoru pedagogicznego-1

– rekontrola (sposób realizacji wydanych zaleceń)-2

– pozostałe – 7

Przedszkole – 5

Szkoła podstawowa – 26

Szkoła ponadpodstawowa – 9

Placówka oświatowa – 2

 

 

 

Podmioty wnioskujące o zarządzenie kontroli doraźnych w szkołach lub placówkach:

Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych Liczba kontroli
A)     Na wniosek, prośbę, w związku z informacją pozyskaną od:  
  • MEN
1
  • Rzecznika Praw Dziecka
1
  • rodziców
4
  • innych podmiotów
7
B)     na skutek stwierdzenia przez Kuratora Oświaty potrzeby przeprowadzenia kontroli doraźnej 39