4 lutego 2020

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w styczniu 2020 roku

W styczniu 2020 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach zrealizowali:

1 ewaluację problemową wskazaną przez MEN w zakresie wymagań:  Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki; Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju; Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi

1 ewaluację problemową w zakresie wymagań wybranych przez Kuratora Oświaty: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne; Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analiz badań zewnętrznych i wewnętrznych.

1 ewaluację problemową doraźną w zakresie wymagań: Uczniowie nabywają wiadomości
i umiejętności określone w podstawie programowej; Szkoła, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu ósmoklasisty, oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

Ewaluacje odbyły się w szkole podstawowej, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym oraz powiatowej bibliotece pedagogicznej.

Raporty z ewaluacji zamieszczane są na stronie www.npseo.pl/action/raports