23 stycznia 2020

Konkurs „Drzewo Franciszka 2020”

Fundacja Zakłady Kórnickie zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu Drzewo Franciszka 2020. Temat Programu Konkursu Programu Drzewo Franciszka 2020: Szacunek dla życia – szacunek dla środowiska, chrześcijańska droga poprawy stanu środowiska.

Celem konkursu jest podjęcie przez zespoły młodzieżowe szkolnych inicjatyw na rzecz środowiska (programów edukacyjnych, audycji radiowych, serii artykułów prasowych w mediach lokalnych, akcji współdziałania z władzami lokalnymi, festynów edukacyjnych, szkolnych programów badawczych, działań terenowych, akcji ekologicznych itp.) w dowolnie wybranej przez grupę formie, podzielonych według następujących obszarów zainteresowania:

a) ochrona i kształtowanie zasobów wodnych,
b) ochrona ekosystemów i krajobrazów,
c) przeciwdziałanie szkodliwym emisjom do atmosferze,
d) ochrona różnorodności biologicznej,
e) problemy terenów zurbanizowanych.

Szczegółowe informacje: http://fzk.pl/projekty/drzewo-franciszka/