22 stycznia 2020

I Pedagogiczno-Mundurowa Krajowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo a edukacja w świetle współczesnych zagrożeń”

Konferencja odbędzie się w dniach 21-22 lutego 2020 roku w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych  ul. Wojewódzka 12, 25-536 Kielce. Konferencja jest bezpłatna.

Podstawowym celem I Pedagogiczno-Mundurowej Krajowej Konferencji Naukowej jest prowadzenie rozważań na temat naczelny: „Bezpieczeństwo a edukacja w świetle współczesnych zagrożeń”. Zagadnienie bezpieczeństwa stanowi obecnie kategorię dynamicznie kształtującą dyskurs społeczny oraz odrębną płaszczyznę naukową w procesie edukacji, którego kluczowymi składnikami są kształcenie i wychowanie. Zróżnicowane źródła zagrożeń, jakie występują we współczesnym świecie, dotyczą już nie tylko sfery politycznej czy państwowej, ale także w coraz większym zakresie każdego obywatela. W celu podniesienia świadomości społecznej oraz kształtowania właściwych postaw proobronnych koniecznym jest podejmowanie kwestii bezpieczeństwa na każdym etapie edukacji szkolnej zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak również wśród osób dorosłych (szkolnictwo wyższe). Problematyka ta nie jest już dzisiaj wyłącznie domeną służb mundurowych, ale także środowiska cywilnego wykraczając daleko poza ramy konwencjonalnych zagrożeń oraz stawiając zupełnie nowe wyzwania przed polską edukacją.

Obszary tematyczne konferencji: 

 1. Przemoc wobec dziecka w rodzinie w aspekcie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego.
 2. Wpływ rozłąki na funkcjonowanie członków rodzin oraz zapobieganie niedostosowaniu społecznemu w rodzinach czasowo niepełnych.
 3. Opieka pedagogiczna i psychologiczna nad dziećmi żołnierzy i funkcjonariuszy realizujących zadania w operacjach poza granicami państwa.
 4. Przygotowanie uczniów do działań w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń – między teorią a praktyką.
 5. Bezpieczeństwo informacji prawnie chronionych w placówkach oświaty.
 6. Kształtowanie postaw ochrony życia i zdrowia własnego.
 7. Pedagogika bezpieczeństwa w kontekście współczesnych zagrożeń.
 8. Edukacja dzieci i młodzieży jako wyznacznik społeczeństwa obywatelskiego i bezpieczeństwa.
 9. Edukacja wojskowa certyfikowanych pionów wojskowych klas mundurowych – problemy i wyzwania.
 10. Znaczenie edukacji dla bezpieczeństwa w wychowaniu dzieci i młodzieży.
 11. Kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży.

Szczegółowe informacje: https://konferencjapedagogicznomundurowa.konsorcjum.edu.pl/