22 stycznia 2020

Projekt „CYBER MIL z klasą”

Informuję, że Sekretarz Stanu w MON, pan Tomasz Zdzikot zaakceptował Koncepcję programu „CYBER.MIL z klasą” mającego na celu utworzenie klas o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne. Głównym celem programu jest zapewnienie wsparcia dla obronności państwa poprzez kształcenie i przygotowanie profesjonalnych kadr na potrzeby instytucji administracji państwowej oraz wojskowej, w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego poprzez:

 1. zapewnienie uczniom dostępu do wiedzy oraz budowanie ich umiejętności oraz kompetencji w obszarze współczesnych technologii cyfrowych, bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz procesu zarządzania ryzykiem w sferze cyberbezpieczeństwa;
 2. zwiększenie liczby kandydatów na studia wojskowe oraz cywilne z obszaru informatyki, kryptologii
  i cyberbezpieczeństwa;
 3. stworzenie uczniom optymalnych warunków do nauki zaawansowanej matematyki, informatyki i podstaw kryptologii.

Program „CYBER.MIL z klasą” jest innowacyjnym projektem, przeznaczonym dla uczniów szkół średnich (licea i technika). Zakłada utworzenie jednej klasy, w liczbie 10-15 uczniów, o profilu cyberbezpieczeństwo
i nowoczesne technologie informatyczne na terenie każdego województwa. Pilotaż Programu został uruchomiony w roku szkolnym 2019/2020 w województwie łódzkim.

Ministerstwo Obrony Narodowej udzieli:

 1. dotacji na dofinansowanie wyposażenia sali informatycznej i wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących przedmioty specjalistyczne w wysokości maksymalnie 80% poniesionych wydatków nie więcej niż 200.000 PLN na dofinansowanie wyposażenia pracowni informatycznej oraz 60.000 PLN rocznie na wynagrodzenia dla nauczycieli przedmiotów kierunkowych;
 2. wsparcia merytorycznego dla szkół biorących udział w Programie, poprzez m.in. delegowanie ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa z jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.

Program „CYBER.MIL z klasą” będzie adresowany do szkół średnich spełniających łącznie następujące kryteria:

 • szkoła działa na terenie miasta, którego liczba mieszkańców miasta nie przekracza 100.000 mieszkańców;
 • szkoła jest placówką publiczną, a jej organem prowadzącym jest powiat;
 • szkoła prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa (zgodnie z zapisami statutu);
 • szkoła posiada oddział lub oddziały, realizujące program z matematyki albo z matematyki i informatyki albo z matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym;
 • średnia wyników szkoły z egzaminu maturalnego z przedmiotu matematyka na poziomie podstawowym będzie wynosiła 70% punktów możliwych do uzyskania, w każdym roku w okresie ostatnich 3 lat;
 • szkoła przedstawi pisemną zgodę organu prowadzącego szkołę średnią na finansowanie co najmniej 20% kosztów przedsięwzięcia;
 • szkoła przedstawi oświadczenie o nawiązaniu współpracy z uczelnią wyższą, mającą w ofercie edukacyjnej przedmioty z zakresu matematyki lub informatyki albo z instytutem naukowo-badawczym.

W połowie stycznia 2020 roku na stronach internetowych Ministerstwa Obrony Narodowej i CYBER.MIL.PL opublikowane zostaną szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu, regulaminu oraz zasad rekrutacji i naboru szkół zainteresowanych udziałem w Programie „CYBER.MIL z klasą”.

Szczegółowe informacje w tej sprawie udziela por. Mariusz Żabiński z WSzW w Kielcach – tel. 41 261 174 135.

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik