16 stycznia 2020

Informacja o realizacji kontroli w grudniu 2019

KONTROLE DORAŹNE – grudzień 2019 r.

W grudniu 2019 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili łącznie 26 kontroli planowych.

W grudniu 2019 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty
w Kielcach przeprowadzili 33 kontrole doraźne:

Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek

 

1. Zgodność zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami – 1 Przedszkole – 1
2. Realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania –1 Przedszkole – 1
3. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki – 2 Przedszkole – 1

Szkoła ponadpodstawowa – 1

 

4. Kontrola związana z procedurą dokonywania cząstkowej oceny pracy dyrektora – 6 Szkoła podstawowa – 4

Placówka oświatowa 2

5. Inne – 25, w tym:

– organizacja kształcenia specjalnego – 1

– zgodności funkcjonowania szkoły/placówki  z arkuszem organizacji  i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 – 23

– pozostałe – 1

Przedszkole – 4

Szkoła podstawowa – 18

Szkoła ponadpodstawowa – 3

 

 

 

Podmioty wnioskujące o zarządzenie kontroli doraźnych w szkołach lub placówkach:

Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych Liczba kontroli
A)   Na wniosek, prośbę, w związku z informacją pozyskaną od:  
  • rodziców
3
  • innych podmiotów
6
B)    na skutek stwierdzenia przez Kuratora Oświaty potrzeby przeprowadzenia kontroli doraźnej 24