3 stycznia 2020

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w grudniu 2019

W grudniu 2019 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach zrealizowali:

  • 2 ewaluacje problemowe wskazane przez MEN w zakresie wymagań:  Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne; Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów,
    z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji; Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.
  • 1 ewaluację problemową wskazaną przez MEN w zakresie wymagań: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się; Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
  • 2 ewaluacje problemowe w zakresie wymagań wybranych przez Kuratora Oświaty: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne; Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analiz badań zewnętrznych i wewnętrznych.

Ewaluacje odbyły się w szkołach podstawowych, liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym oraz ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Raporty z ewaluacji zamieszczane są na stronie www.npseo.pl/action/raports