3 stycznia 2020

Rozliczenie niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2019 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin

Uprzejmie przypominam o obowiązku rozliczenia i zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2019 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku – zgodnie z postanowieniami art. 59 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.).

Jednocześnie uprzejmie informuję, że rozliczenie dotacji podręcznikowej  będzie dostępne na platformie online pod adresem: www.dotacjakielce.kuratorium.bialystok.pl

Zgodnie z zapisem § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 574) rozliczenie wykorzystania dotacji celowej w 2019 roku jest sporządzane przez jednostkę samorządu terytorialnego na formularzach, których wzory stanowią załączniki nr 8 i 9 do niniejszego rozporządzenia. Wypełnione załączniki nr 8 i 9 należy wydrukować i przekazać do Kuratorium Oświaty w Kielcach w wersji papierowej lub wyłącznie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty