3 stycznia 2020

Opłata za akredytację form pozaszkolnych w 2020 roku

Wysokość opłaty w 2020 roku wnoszonej przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej.

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania na podstawie art. 118 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) podał do publicznej wiadomości, że w 2020 r. wysokość opłaty wnoszonej przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej wynosi 1048,58 zł.

https://www.gov.pl/web/edukacja/oplata-za-akredytacje-form-pozaszkolnych-w-2020-r