31 grudnia 2019

Komunikat w sprawie rozliczenia dotacji na wychowanie przedszkolne

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin
w województwie świętokrzyskim

Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina o obowiązku rozliczenia dotacji udzielonej gminom i powiatom w 2019 roku na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Należy zaznaczyć, że do rozliczenia dotacji celowej mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), a w szczególności art. 169 ww. ustawy, jak również rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2425).

Sprawozdanie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia, należy złożyć do dnia 31 stycznia 2020 roku w wersji papierowej oraz elektronicznej na adres: joanna.zdziech@kuratorium.kielce.pl lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zwrot kwoty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości powinien zostać dokonany w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej – w każdym rozdziale proporcjonalnie do kwoty dotacji, która była w danym rozdziale klasyfikacji budżetowej wykorzystana przez gminę/powiat w roku budżetowym zgodnie z przeznaczeniem.

Katarzyna Nowacka
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty

Załączniki

zalacznik_rozliczenie_dotacji
Data: 2019-12-31, typ pliku: XLS, rozmiar: 62 KB