8 stycznia 2021

Wyliczanie wartości wagi P37, P38, P39 oraz wagi P54 w subwencji na rok 2021 (brane są pod uwagę dane wpisane do SIO w okresie od 1 marca 2019 do 29 lutego 2020)

UWAGA! Wagi P37, P38 i P39 nie obejmują uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych. Waga P37 nie obejmuje uczniów lub słuchaczy posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Arkusz umożliwiający szybkie zweryfikowanie wartości wagi P37 lub wagi P38 (po podaniu dat rozpoczęcia i zakończenia) dla każdego ucznia, który w poprzednim roku szkolnym realizował nauczanie indywidualne lub przebywał w szkole przyszpitalnej:

Osobny arkusz umożliwiający szybkie zweryfikowanie wartości wagi P39 (po podaniu dat rozpoczęcia i zakończenia uczęszczania) dla wychowanka, który w poprzednim roku szkolnym uczęszczał do zespołu pozalekcyjnych zajęć wychowawczych lub grupy wychowawczej w szkołach przyszpitalnych:

Osobny arkusz umożliwiający szybkie zweryfikowanie wartości wagi P54 (po podaniu dat rozpoczęcia i zakończenia uczęszczania) dla dziecka, które w poprzednim roku szkolnym przebywało w przedszkolu przyszpitalnym:

Opis wagi P37: Uczniowie lub słuchacze objęci indywidualnym nauczaniem (na podstawie orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe). Ich liczbę oblicza się jako sumę liczby uczniów lub słuchaczy w poszczególnych dniach w okresie od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r. (bez sobót i niedziel, dni ustawowo wolnych od pracy, zimowej przerwy świątecznej, ferii zimowych, wiosennej przerwy świątecznej i ferii letnich) podzieloną przez liczbę dni w tym okresie (bez sobót i niedziel, dni ustawowo wolnych od pracy, zimowej przerwy świątecznej, ferii zimowych, wiosennej przerwy świątecznej i ferii letnich). Waga nie obejmuje uczniów lub słuchaczy posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, dzieci w oddziałach przedszkolnych, uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych. Uczniowie, którzy w okresie od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r. mają wypełnioną informację w danych dziedzinowych: indywidualne nauczanie.

Opis wagi P38: Uczniowie lub słuchacze oddziałów podstawowych specjalnych w szkołach podstawowych specjalnych, szkołach ponadpodstawowych specjalnych i klasach szkół ponadgimnazjalnych specjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych. Ich liczbę oblicza się jako sumę liczby uczniów lub słuchaczy w poszczególnych dniach w okresie od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r. (bez sobót i niedziel, dni ustawowo wolnych od pracy, zimowej przerwy świątecznej, ferii zimowych, wiosennej przerwy świątecznej i ferii letnich) podzieloną przez liczbę dni w tym okresie (bez sobót i niedziel, dni ustawowo wolnych od pracy, zimowej przerwy świątecznej, ferii zimowych, wiosennej przerwy świątecznej i ferii letnich), czyli przez 182 dni. Waga nie obejmuje uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych.

Opis wagi P39: Wychowankowie specjalnych zespołów pozalekcyjnych zajęć wychowawczych lub grup wychowawczych (oddziały dodatkowe: pozalekcyjne zajęcia wychowawcze w szkole w podmiocie leczniczym) w szkołach podstawowych specjalnych, szkołach ponadpodstawowych specjalnych i klasach szkół ponadgimnazjalnych specjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych. Ich liczbę oblicza się jako sumę liczby wychowanków w poszczególnych dniach w okresie od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 29 lutego 2020 r. podzieloną przez liczbę dni w tym okresie, czyli przez 366 dni. Waga nie obejmuje uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych.

Opis wagi P54: Dzieci w przedszkolach specjalnych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych, których liczbę oblicza się jako sumę liczby dzieci w poszczególnych dniach w okresie od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r. (z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) podzieloną przez liczbę dni w tym okresie (z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy).