17 grudnia 2019

Rozliczenie dotacji w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” za 2019 rok

Szanowni Państwo
Przedstawiciele organów prowadzących szkoły
Dyrektorzy szkół podstawowych publicznych
w województwie świętokrzyskim

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z zapisami w § 5 ust. 1 umowy zawartej w zakresie realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – moduł 3, rozliczenie otrzymanego w roku 2019 wsparcia finansowego należy przedstawić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2020 roku.

Zestawienie wydatków na zakup wyposażenia lub usług związanych z realizacją zadania w ramach programu powinny zawierać załączone tabele. Powinny zostać one przekazane w wersji elektronicznej na adres: joanna.zdziech@kuratorium.kielce.pl jak również w formie papierowej na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Jednocześnie uprzejmie przypominam, że do rozliczenia należy dołączyć kopie opisanych oraz podpisanych przez upoważnione osoby faktur/rachunków/innych dokumentów potwierdzających dokonanie płatności.

Należy zaznaczyć, że do rozliczenia dotacji celowej mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), a w szczególności art. 169 ww. ustawy.

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

Zał. 1 Rozliczenie wykorzystania dotacji
Data: 2019-12-17, rozmiar: 13 KB
Zał. 2 Zestawienie wydatków
Data: 2019-12-17, rozmiar: 13 KB