16 grudnia 2019

Komunikat w sprawie nieuzasadnionego oceniania egzaminów zewnętrznych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele
szkół województwa świętokrzyskiego

Z uwagi na sygnały dotyczące wpisywania do dzienników lekcyjnych ocen z przeprowadzanych w szkołach próbnych egzaminów zewnętrznych (maturalnych, ósmoklasisty) pragnę Państwa poinformować, że nie jest dozwolone zamienianie wyników egzaminów zewnętrznych – także próbnych na oceny bieżące.

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia – zgodnie z art. 44b ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1481)  polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

  • wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia i kryteriów weryfikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,
  • wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Zgodnie z § 8 rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646 z późn. zm.) w dzienniku lekcyjnym prowadzonym przez szkołę dla dzieci i młodzieży odnotowuje się oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania.

            Należy także pamiętać, że celem egzaminu próbnego jest kształtowanie u uczniów umiejętności planowania pracy i radzenia sobie w sytuacji związanej z egzaminem. Wyniki egzaminu próbnego powinny mieć charakter motywujący – wyzwalający większe zaangażowanie uczniów w pracę.  Dla nauczycieli informacja o wynikach egzaminu próbnego ma stanowić wartość diagnostyczną i powinna być podstawą do modyfikowania i korygowania procesu kształcenia.

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik