2 grudnia 2019

Zmiany przyjęte przez Radę Ministrów – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
Organy prowadzące szkoły, Dyrektorzy Szkół
województwa świętokrzyskiego

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

W związku ze zmianami wprowadzonymi do uchwały ·i rozporządzenia informuję o nowych terminach i sposobie składania wniosków o finansowe wsparcie:

  • Dyrektorzy szkół składają wnioski do organu prowadzącego do dnia 6 grudnia 2019 r.;
  • Organy prowadzące składają wnioski do Kuratorium Oświaty w Kielcach do dnia
    12 grudnia 2019 r. (nowe formularze wniosków).

Szkoły i organy prowadzące, które złożyły wnioski przed wejściem w życie nowego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2324), powinny złożyć wnioski ponownie.

Rok 2020 jest ostatnim rokiem realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” edycji 2016-2020 z przeznaczeniem na zakup książek (nowości wydawniczych, w tym także lektur szkolnych) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych. Zgodnie z założeniami ww. programu organ prowadzący może otrzymać jednokrotnie wsparcie finansowe w odniesieniu do poszczególnych szkół lub bibliotek pedagogicznych. Organy prowadzące niebędące jednostkami samorządu terytorialnego do wniosku zbiorczego dołączają również kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Jednocześnie uprzejmie proszę o przekazywanie elektronicznych wersji zestawienia szkół wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup książek do bibliotek szkolnych lub bibliotek pedagogicznych w formacie Excel na adres e-mail: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki