25 listopada 2019

Zgłaszanie wypoczynku – możliwość podpisywania zgłoszeń profilem zaufanym

Kuratorium Oświaty w Kielcach informuje, że od 15 listopada organizatorzy wypoczynku w sezonie zimowym mogą przesyłać do kuratorium oświaty zgłoszenia za pośrednictwem systemu bazy wypoczynku.

W związku ze zmianami przepisów dotyczących możliwości podpisywania przez obywateli dokumentów elektronicznie, zaistniała potrzeba wprowadzenia stosownych zmian również w bazie wypoczynku prowadzonej za pomocą systemu teleinformatycznego, za który zgodnie z ustawą o systemie oświaty1 odpowiedzialny jest Minister Edukacji Narodowej (art. 92h ust. 1)2

W związku z powyższym, w celu dostosowania systemu bazy wypoczynku Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło działania i wprowadziło, oprócz kwalifikowanego podpisu elektronicznego nową funkcjonalność, umożliwiając obywatelom podpisywanie zgłoszeń wypoczynku również „potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP”.

 

1Dz. U. z 2019 r. poz. 1481.
2Obecnie, § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, w zakresie uwierzytelnienia, odsyła do art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zgodnie, z którym zgłoszenie wypoczynku dzieci i młodzieży może być podpisane wyłącznie „kwalifikowanym podpisem elektronicznym”.