2 grudnia 2019

Sposób wyliczania etatów nauczycieli do części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok (przykład oraz arkusz kalkulacyjny)

Do wyliczenia etatów nauczycieli do części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok zostały przyjęte następujące założenia:

 1. Szkoła lub placówka oświatowa jest prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 2. Uwzględniane są stosunki pracy zawarte na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela, czyli w SIO z następującą podstawą prawną:
  1. Umowa o pracę na czas określony – zatrudnienie na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela
  2. Umowa o pracę na czas nieokreślony – zawarta na podstawie ustawy Karta Nauczyciela
  3. Umowa o pracę na czas określony – zawarta na podstawie ustawy Karta Nauczyciela
  4. Mianowanie
 3. W przypadku nauczycieli, którzy mają wykazaną podstawę prawną świadczenia pracy: umowa o pracę na czas określony – zatrudnienie na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela, stosunek pracy przyporządkowany jest do stopnia awansu nauczyciela stażysty,
 4. Do stopnia awansu zawodowego „nauczyciel stażystaprzyporządkowane są również następujące pozycje ze słownika w formularzu Awans zawodowy:
  1. nauczyciel stażysta
  2. nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego zatrudniony na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela
  3. osoba bez stopnia awansu zawodowego zatrudniona na podstawie art.15 ust. 1–6 ustawy Prawo oświatowe
  4. nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego
 5. Nieuwzględniane są etaty nauczycieli, którzy w dniu 30 września 2019 mieli wykazaną jedną z następujących nieobecności:
  1. urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop ojcowski, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego
  2. urlop wychowawczy,
  3. urlop bezpłatny,
  4. urlop bezpłatny udzielony na podstawie art. 17 ust. 2 albo ust. 2a ustawy Karta Nauczyciela,
  5. urlop bezpłatny, o którym mowa w art. 174 § 1 Kodeksu Pracy.
 6. W placówkach wychowania przedszkolnego etaty nauczycieli liczone są proporcjonalnie do liczby dzieci w wieku 6 lat i starszych do ogółu dzieci w wychowaniu przedszkolnym, a nie w odniesieniu do wykazanego etapu edukacyjnego w obowiązku danego nauczyciela, z zastrzeżeniem, że w przedszkolach specjalnych brani są pod uwagę wszyscy nauczyciele.
  Uwaga! Ważne jest miejsce pełnienia obowiązku w przypadku zespołów szkół oraz jednostek złożonych, np.:
  • miejsce pełnienia obowiązku: przedszkole brane jest pod uwagę w poniższym algorytmie,
  • miejsce pełnienia obowiązku: zespół szkół nie jest brane pod uwagę.
 7. Algorytm liczenia etatów subwencyjnych w placówkach wychowania przedszkolnego na przykładzie nauczyciela pracującego w zespole szkół, który pracuje na pełny etat i ma 2 godziny ponadwymiarowe, z czego 5/​20 w przedszkolu, a 17/​20 w szkole podstawowej, dodatkowe informacje potrzebne do wyliczeń: w przedszkolu na 65 dzieci 13 to sześciolatki i starsze:
  1. Wskaźnik 6‑latków = (liczba dzieci 6‑letnich i więcej lat /​ liczba dzieci ogółem w wychowaniu przedszkolnym w danej jednostce) * 25/​22
   Przykład: 13/​65 * 25/​22 = 0,2273
  2. Etaty z obowiązków w wychowaniu przedszkolnym wchodzące do subwencji = Ogółem liczba etatów z obowiązków danego nauczyciela w placówce wychowania przedszkolnego * Wskaźnik 6‑latków
   Przykład: 5/​20 * 0,2273 = 0,056825
  3. Wskaźnik do subwencji = Sumaryczna liczba etatów z obowiązków wchodzących do subwencji /​ Sumaryczna liczba etatów z obowiązków danego nauczyciela
   Przykład: (0,056825 + 17/​20) /​ (5/​20 + 17/​20) = 0,824386364
  4. Etaty z formy zatrudnienia wchodzące do subwencji = Liczba etatów z zatrudnienia (etat bez godzin ponadwymiarowych) * wskaźnik do subwencji
   Przykład: 20/​20 * 0,824386364 = 0,82
  5. Etaty niesubwencyjne to różnica między ogólną liczbą etatów (z zatrudnienia, tj. bez godzin ponadwymiarowych) a liczbą etatów subwencyjnych.
   Przykład: 20/​20 – 0,82 = 0,18

Do pobrania: