14 stycznia 2020

Aktualizacja! Sposób wyliczania etatów nauczycieli do części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok (przykład oraz kalkulator)

Dodane 14 stycznia 2020: Do kalkulacji etatów zgodnie z poniższym kalkulatorem uwzględnia się sam fakt wpisania danemu nauczycielowi obowiązków w punkcie przedszkolnym, przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej. Nie uwzględnia się faktycznego podziału obowiązków na pracę w oddziałach 0, czy w oddziałach poniżej 0.

Przykład 1. Nauczyciel zatrudniony na pełny etat 20/20 w szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym ma wpisane w SIO obowiązki:

 • 5 godzin – I etap edukacyjny
 • 5 godzin – II etap edukacyjny
 • 5 godzin – nauczanie w oddziale zero
 • 5 godzin – nauczanie poniżej oddziału zero

Do kalkulatora wpisujemy 10 godzin – w oddziale przedszkolnym, 10 godzin – szkoła podstawowa.

Przykład 2. Nauczyciel zatrudniony na pełny etat 25/25 w szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym ma wpisane w SIO obowiązki:

 • 25 godzin – nauczanie poniżej oddziału zero

Do kalkulatora wpisujemy 25 godzin – w oddziale przedszkolnym. Proszę zwrócić uwagę, że mimo, iż ten nauczyciel nie ma żadnych godzin z sześciolatkami, będzie dla niego wyliczony zgodnie z kalkulatorem etat subwencyjny. Oczywiście taki etat subwencyjny pojawi się tylko wtedy, jeśli w całym oddziale przedszkolnym będą sześciolatki. 

Poniżej można skorzystać z uaktualnionego kalkulatora etatów subwencyjnych uwzględniającego bardziej skomplikowaną sytuację pracy nauczyciela w zespole szkół składającego się z przedszkola, szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym, ewentualnie innych szkół. Kalkulacje wykonujemy dla każdego nauczyciela osobno. Wyniki sumujemy samodzielnie:

Kalkulatora tego można oczywiście używać również w sytuacji, gdy nie występują wszystkie trzy rodzaje placówek. W takim przypadku pozostawiamy odpowiednie żółte pola puste lub wypełnione zerami. Różnice jednej setnej należy traktować jako dopuszczalne. Proszę wyniki traktować z ostrożnością. Możliwe błędy. Wszelkie zauważone problemy z działaniem kalkulatora proszę zgłaszać na adres: robert.blaut@kuratorium.kielce.pl

Do wyliczenia etatów nauczycieli do części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok zostały przyjęte następujące założenia:

 1. Szkoła lub placówka oświatowa jest prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 2. Uwzględniane są stosunki pracy zawarte na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela, czyli w SIO z następującą podstawą prawną:
  1. Umowa o pracę na czas określony – zatrudnienie na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela
  2. Umowa o pracę na czas nieokreślony – zawarta na podstawie ustawy Karta Nauczyciela
  3. Umowa o pracę na czas określony – zawarta na podstawie ustawy Karta Nauczyciela
  4. Mianowanie
 3. W przypadku nauczycieli, którzy mają wykazaną podstawę prawną świadczenia pracy: umowa o pracę na czas określony – zatrudnienie na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela, stosunek pracy przyporządkowany jest do stopnia awansu nauczyciela stażysty,
 4. Do stopnia awansu zawodowego „nauczyciel stażystaprzyporządkowane są również następujące pozycje ze słownika w formularzu Awans zawodowy:
  1. nauczyciel stażysta
  2. nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego zatrudniony na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela
  3. osoba bez stopnia awansu zawodowego zatrudniona na podstawie art.15 ust. 1-6 ustawy Prawo oświatowe
  4. nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego
 5. Nieuwzględniane są etaty nauczycieli, którzy w dniu 30 września 2019 mieli wykazaną jedną z następujących nieobecności:
  1. urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop ojcowski, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego
  2. urlop wychowawczy,
  3. urlop bezpłatny,
  4. urlop bezpłatny udzielony na podstawie art. 17 ust. 2 albo ust. 2a ustawy Karta Nauczyciela,
  5. urlop bezpłatny, o którym mowa w art. 174 § 1 Kodeksu Pracy.
 6. W placówkach wychowania przedszkolnego etaty nauczycieli liczone są proporcjonalnie do liczby dzieci w wieku 6 lat i starszych do ogółu dzieci w wychowaniu przedszkolnym, a nie w odniesieniu do wykazanego etapu edukacyjnego w obowiązku danego nauczyciela, z zastrzeżeniem, że w przedszkolach specjalnych brani są pod uwagę wszyscy nauczyciele.
  Uwaga! Ważne jest miejsce pełnienia obowiązku w przypadku zespołów szkół oraz jednostek złożonych, np.:

  • miejsce pełnienia obowiązku: przedszkole brane jest pod uwagę w poniższym algorytmie,
  • miejsce pełnienia obowiązku: zespół szkół nie jest brane pod uwagę.
 7. Algorytm liczenia etatów subwencyjnych w placówkach wychowania przedszkolnego na przykładzie nauczyciela pracującego w zespole szkół, który pracuje na pełny etat i ma 2 godziny ponadwymiarowe, z czego 5/20 w przedszkolu, a 17/20 w szkole podstawowej, dodatkowe informacje potrzebne do wyliczeń: w przedszkolu na 65 dzieci 13 to sześciolatki i starsze:
  1. Wskaźnik 6-latków = (liczba dzieci 6-letnich i więcej lat / liczba dzieci ogółem w wychowaniu przedszkolnym w danej jednostce) * 25/22
   Przykład: 13/65 * 25/22 = 0,2273
  2. Etaty z obowiązków w wychowaniu przedszkolnym wchodzące do subwencji = Ogółem liczba etatów z obowiązków danego nauczyciela w placówce wychowania przedszkolnego * Wskaźnik 6-latków
   Przykład: 5/20 * 0,2273 = 0,056825
  3. Wskaźnik do subwencji = Sumaryczna liczba etatów z obowiązków wchodzących do subwencji / Sumaryczna liczba etatów z obowiązków danego nauczyciela
   Przykład: (0,056825 + 17/20) / (5/20 + 17/20) = 0,824386364
  4. Etaty z formy zatrudnienia wchodzące do subwencji = Liczba etatów z zatrudnienia (etat bez godzin ponadwymiarowych) * wskaźnik do subwencji
   Przykład: 20/20 * 0,824386364 = 0,82
  5. Etaty niesubwencyjne to różnica między ogólną liczbą etatów (z zatrudnienia, tj. bez godzin ponadwymiarowych) a liczbą etatów subwencyjnych.
   Przykład: 20/20 – 0,82 = 0,18

Do pobrania: