13 listopada 2019

Rozliczenie dotacji w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” za 2019 rok

Szanowni Państwo
Przedstawiciele organów prowadzących szkoły podstawowe
Dyrektorzy szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z zapisami w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy zawartej w zakresie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, rozliczenie otrzymanego wsparcia finansowego w roku 2019 należy przedstawić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2020 roku.

Zestawienie wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w 2019 r. wraz z liczbą sal wyposażonych w pomoce dydaktyczne zakupione w ramach programu należy przedstawić w załączonej tabeli. Jednocześnie konieczne jest przedłożenie kopii opisanych i poświadczonych za zgodność z oryginałem dowodów poniesienia wydatków (m.in. faktur, rachunków).

Uzupełnioną tabelę należy przekazać w wersji elektronicznej na adres: joanna.zdziech@kuratorium.kielce.pl, a następnie przesłać w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Należy ponadto zaznaczyć, że do rozliczenia dotacji celowej mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), a w szczególności art. 169 ww. ustawy.

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

załącznik - wzór tabeli
Data: 2019-11-13, rozmiar: 12 KB