21 listopada 2019

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na kandydatów, którym zostaną powierzone zadania doradcy metodycznego

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045) Świętokrzyski Kurator Oświaty ogłasza nabór kandydatów na doradców metodycznych, którym powierzone będą zadania ze wskazaniem specjalności nauczycieli-doradców metodycznych:

 

Lp. Nazwa publicznej placówki
doskonalenia nauczycieli
 
Specjalności nauczycieli -doradców metodycznych Obszar doradztwa metodycznego Liczba doradców metodycznych Wymiar etatu doradcy metodycznego
1.  

 

 

 

 

 

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Kielcach

język polski  

powiaty
jędrzejowski,
włoszczowski

1 1/4
matematyka 1 1/4
język obcy nowożytny 1 1/4
edukacja wczesnoszkolna
/przedszkolna
1 1/4
język polski powiaty
starachowicki
skarżyski
1 1/4
język obcy nowożytny 1 1/4
język obcy nowożytny  

powiaty
staszowski, sandomierski

1 1/4
matematyka 1 1/4
edukacja wczesnoszkolna
/przedszkolna
1 1/4
język polski powiaty
opatowski,
ostrowiecki
1 1/4
matematyka 1 1/4
język obcy nowożytny 1 1/4
edukacja wczesnoszkolna
/przedszkolna
1 1/4
2.

 

 

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach  

chemia

 

miasto Kielce,

powiat kielecki, konecki

 

1

 

1/4

3. Powiatowy Ośrodek Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Busku-Zdroju
język obcy nowożytny powiaty
buski,
kazimierski, pińczowski
1 1/4
 

historia

 

1

 

1/4

      I. Wymagania niezbędne:

 • zatrudnienie w szkole lub placówce;
 • kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
 • stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 • co najmniej dobra ocena pracy;
 • udokumentowane osiągnięcia zawodowe;
 • kompetencje interpersonalne, społeczne i komunikacyjne;
 • umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

   II. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów prawa oświatowego;
 • dodatkowe kwalifikacje np.: uprawnienia egzaminatora, uprawnienia eksperta ds. awansu zawodowego, uprawnienia trenera, uprawnienia terapeuty;
 • ukończony kurs przygotowujący lub doświadczenie do pracy z dorosłymi;
 • doświadczenie w pracy na stanowisku doradcy metodycznego lub konsultanta;
 • dodatkowe kursy doskonalące oraz studia podyplomowe.

       III. Zadania nauczyciela – doradcy metodycznego:

Do zadań nauczyciela – doradcy metodycznego należeć będzie w szczególności wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

 • rozwijaniu umiejętności metodycznych;
 • planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
 • opracowaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
 • podejmowaniu działań innowacyjnych.

Nauczyciel-doradca metodyczny realizuje zadania przez:

 • udzielanie indywidualnych konsultacji;
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;
 • organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli;
 • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek.

  IV. Wymiar i forma zatrudnienia:

Zadania doradcy metodycznego są wykonywane przez nauczyciela w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Łączny wymiar zatrudnienia nauczyciela w szkole lub placówce i w publicznej placówce doskonalenia nie może przekraczać 1 i ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonego na podstawie art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla stanowiska zgodnego ze specjalnością nauczyciela-doradcy metodycznego. Zadania doradcy powierza się na okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata, z możliwością przedłużenia na kolejny okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata.

       V. Wymagane dokumenty:

 1. Formularz zgłoszeniowy kandydata na nauczyciela-doradcę metodycznego
  (Załącznik 1);
 2. Uzasadnienie przystąpienia do naboru na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego oraz koncepcja pracy doradcy metodycznego w danym obszarze wspomagania nauczycieli i rad pedagogicznych szkół i placówek oświatowych, wynikająca z zadań doradcy metodycznego, w myśl § 24. ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.
 3. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
 4. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-doradcy metodycznego w danym obszarze wspomagania nauczycieli i rad pedagogicznych szkół
  i placówek oświatowych;
 5. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 6. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy.
 7. Zaświadczenie o wymiarze zatrudnienia w roku szkolnym 2019/2020;
 8. Udokumentowane osiągnięcia kandydata, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora placówki (np.: osiągnięcia uczniów w konkursach i olimpiadach, przygotowanie programów edukacyjnych, wychowawczych, wydane publikacje, przygotowywanie raportów oświatowych z przeprowadzonych badań, analiz jakościowych i ilościowych, doświadczenie na stanowisku nauczyciela-doradcy metodycznego, itp.).
 9. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające doskonalenie zawodowe oraz dzielenie się wiedzą.
 10. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 11. Oświadczenie kandydata o tym, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 12. Oświadczenie kandydata o tym, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 13. Oświadczenie kandydata o tym, że nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3, w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4;
 14. Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej Kuratorium Oświaty w Kielcach (Załącznik 2);
 15. Wyrażenie przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych we wniosku dla osób przystępujących do naboru na stanowisko doradcy metodycznego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, c Rozporządzenia PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO.

(Wymienione w punktach od 10 do 15 oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym czytelnym podpisem oraz datą).

  VI.Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty, o których mowa w pkt. V, należy przesłać lub złożyć do dnia
20 listopada 2019 r. (liczy się data dostarczenia oferty do urzędu lub stempla pocztowego) w wersji papierowej na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (budynek C, II piętro, pokój nr 231) z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko doradcy metodycznego – ……………………………. (podać nazwę przedmiotu)”. Dokumenty powinny być w zamkniętej kopercie z adresem do korespondencji.

Oferty, które zostaną złożone po ww. terminie, nie będą rozpatrywane. Formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie wymagane oświadczenia określone w ogłoszeniu o naborze,
a także wymagane kopie dokumentów poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem, winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

  VII.  Inne informacje:

 1. złożone oferty zostaną zweryfikowane pod względem formalnym;
 2. osoby które spełnią wymogi formalne zostaną powiadomione o formie i terminie dalszego postępowania;
 3. Osoby do kontaktu:

            Małgorzata Połeć – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach (41) 342 18 20

            Bożena Kropisz – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach (41) 342 16 24.

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik

 

 

 

 

Załączniki

Załącznik 1 Formularz zgłoszeniowy
Data: 2019-11-08, typ pliku: DOC, rozmiar: 32 KB
Załącznik 2 klauzula informacyjna
Data: 2019-11-08, typ pliku: DOCX, rozmiar: 16 KB