7 listopada 2019

Stwórz szkołę ćwiczeń – Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do udziału

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organy prowadzące co najmniej jedną szkołę publiczną do udziału w konkursie finansowanym ze środków UE, dzięki któremu uruchomiona zostanie szkoła ćwiczeń.

Szkoła ćwiczeń to miejsce, gdzie przyszli nauczyciele będą doświadczać praktycznej weryfikacji teorii, z którą spotkają się podczas studiów, a obecni nauczyciele będą doskonalić swój warsztat pracy. W ramach projektów możliwe będzie doposażenie istniejących pracowni przedmiotowych w pomoce niezbędne do działania szkoły ćwiczeń.

Celem konkursu POWR.02.10.00-IP.02–00-003/19 Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń – II edycja w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty jest wdrożenie szkół ćwiczeń, zgodnie z modelem opracowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, a tym samym udzielenie wsparcia nauczycielom w zakresie prowadzenia skutecznych metod pracy, rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne uczniów.

Maksymalna wartość jednego projektu nie może przekraczać 1 347 747 zł.

Beneficjentem projektu może być podmiot będący organem prowadzącym co najmniej jedną szkołę publiczną (z wyłączeniem szkół prowadzonych przez ministrów) realizującą podstawę programową kształcenia ogólnego z wyłączeniem szkół dla dorosłych lub szkołę niepubliczną.

Projekt zakłada współpracę ze szkołą wyższą oraz zaangażowanie co najmniej jednej placówki oświatowej takiej jak: biblioteka pedagogiczna lub poradnia psychologiczno-​pedagogiczna lub placówka doskonalenia nauczycieli.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony w następujących terminach:

I runda: od 30 listopada 2019 r. do 11 grudnia 2019 r. do godz. 12.00

II runda: od 13 grudnia 2019 r. od godz. 9.00 do 3 stycznia 2020 do godz. 12.00

III runda: od 7 stycznia 2020 r. od godz. 9.00 do 21 stycznia 2020 r. do godz. 12.00

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin konkursu oraz załączniki do niego, są dostępne na stronie: https://​efs​.men​.gov​.pl/​o​g​l​o​s​z​e​n​i​a​-​n​a​b​o​r​y​/​k​o​n​k​u​r​s​-​w​s​p​a​r​c​i​e​-​t​w​o​r​z​e​n​i​a​-​s​i​e​c​i​-​s​z​k​o​l​-​c​w​i​c​z​e​n​-​i​i​-​e​d​y​c​j​a​-​s​z​k​o​l​y​-​c​w​i​c​z​e​n​-​ii/.

W przypadku dalszych pytań w zakresie konkursu proszę o kontakt na adres konkurs.​szkolacwiczen@​men.​gov.​pl lub bezpośrednio z opiekunem konkursu, Panią Małgorzatą Bombińską pod numerem tel.: 22 34 74 348.