7 listopada 2019

SIO. Przypomnienie o konieczności przekazania wybranych danych w terminie do 10 października 2019

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych,

uprzejmie przypominamy, że do 10 października należało wprowadzić do SIO niektóre dane zbiorcze, między innymi:

  • dane dziedzinowe o wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników i ich wysokości, w tym składników nieperiodycznych, oraz dodatków i ich wysokości w odniesieniu do: nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych (dotyczy szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów).

    Link do instrukcji: https://​pomocsio​.men​.gov​.pl/​w​y​n​a​g​r​o​d​z​e​n​ie/

Dla ułatwienia w strefie dla zalogowanych SIO w zakładce Materiały/​Terminy znajduje się informacja o terminach przekazywania danych zbiorczych.

Uprzejmie prosimy o terminowe przekazywanie danych, które mają istotne znaczenie dla prowadzenia polityki oświatowej państwa.

Z poważaniem,

Marcin Nowak
Zastępca Dyrektora
Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym