6 listopada 2019

Informacja o realizacji kontroli za październik 2019 r.

W październiku 2019 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili łącznie 3 kontrole planowe.

We wrześniu 2019 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty
w Kielcach przeprowadzili łącznie 24 kontrole doraźne:

 

Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek 
1. Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia – 1 Szkoła podstawowa – 1
2. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki – 3 Szkoła podstawowa – 1

Szkoła ponadpodstawowa – 1

Placówka oświatowa – 1

3. Kontrola związana z procedurą dokonywania cząstkowej oceny pracy dyrektora – 1 Szkoła podstawowa – 1
4. Inne – 19, w tym:

– sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły– 2

– organizacja pracy szkoły – 15

– pozostałe – 2

Przedszkole – 3

Szkoła podstawowa – 14

Szkoła ponadpodstawowa – 2

 


Podmioty wnioskujące o zarządzenie kontroli doraźnych w szkołach lub placówkach:

Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych Liczba kontroli
A)   Na wniosek, prośbę, w związku z informacją pozyskaną od:  
  • Ministerstwa Edukacji Narodowej
2
  • rodziców
6
  • innych podmiotów
1
B)   na skutek stwierdzenia przez Kuratora Oświaty potrzeby przeprowadzenia kontroli doraźnej 15