31 października 2019

Komunikat w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2020

Szanowni Państwo,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin
w województwie świętokrzyskim

Uprzejmie informuję, że Departament Funduszy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwrócił się z prośbą o podanie propozycji podziału wysokości środków Funduszu Pracy na poszczególne województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2020.
Powyższe dofinansowanie odbywa się w zakresie i na zasadach określonych w art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz.1148 ze zm.), jak również art. 109c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz.1482 ze zm.).

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie w trybie pilnym informacji dotyczącej wysokości środków niezbędnych na wypłatę dofinansowania w roku 2020  i nadesłanie w formie elektronicznej na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 listopada 2019 roku do godz. 12:00 zgodnie z poniższym wzorem:

rok 2020

liczba młodocianych kwota
nauka zawodu (8 081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy)
przyuczenie do wykonywania określonej pracy (254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia)
razem

 

Informację sporządził: ………………….

Telefon kontaktowy: ……………………

 

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty