23 października 2019

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – nabór wniosków na 2020 rok

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
Organy prowadzące szkoły,
Dyrektorzy Szkół województwa świętokrzyskiego

Uprzejmie przypominam o terminach składania wniosków w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję w spieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 1667):

  • w dniu 31 października 2019 r. upływa termin złożenia wniosku przez dyrektora szkoły lub dyrektora biblioteki pedagogicznej o udzielenie wsparcia finansowego
    na zakup książek do biblioteki,
  • w dniu 20 listopada 2019 r. upływa termin złożenia wniosku przez organ prowadzący szkołę lub bibliotekę pedagogiczną

Wniosek organu prowadzącego należy złożyć w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Kielcach lub przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3 25-516 (z dopiskiem NPRCZ – 2020) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada br.

Zgodnie z założeniami ww. programu organ prowadzący może jednokrotnie otrzymać wsparcie finansowe w odniesieniu do poszczególnych szkół lub bibliotek pedagogicznych.

Organy prowadzące niebędące jednostkami samorządu terytorialnego do wniosku zbiorczego dołączają również kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Jednocześnie uprzejmie proszę o przekazywanie elektronicznych wersji zestawienia szkół wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup książek do bibliotek szkolnych  lub bibliotek pedagogicznych w formacie Excel na adres e-mail: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl.

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

Wzór wniosku dyrektora szkoły
Data: 2019-10-23, rozmiar: 77 KB
Wzór wniosku organu prowadzącego
Data: 2019-10-23, rozmiar: 69 KB
Informacja o realizacji programu
Data: 2019-10-23, rozmiar: 121 KB