21 października 2019

Zapotrzebowanie na środki Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników do końca 2019 roku

Szanowni Państwo
Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin
województwa świętokrzyskiego

Zwracam się z uprzejmą prośbą o analizę planowanego zapotrzebowania do końca 2019 r. na środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (nauka zawodu oraz przyuczenie do wykonywania określonej pracy) zgodnie z art. 109c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U.  z 2019 r. poz. 1482) oraz art.122 ustawy z dnia 14 grudnia. Prawo oświatowe (Dz.U.  z 2019 poz.1148 ze zm.).

Jednocześnie proszę o przekazanie ww. danych wyłącznie drogą elektroniczną na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl (tel. 342-19-06) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października 2019 r. wg poniższej tabeli:

Nazwa Gminy Wysokość środków finansowych niezbędnych na realizację wniosków, które zostaną złożone do końca 2019 roku.*
 

…………………..

 

 

*w tabeli należy wykazać wyłącznie te wnioski, na które nie zostało jeszcze złożone zapotrzebowanie w Kuratorium Oświaty w Kielcach

Informację sporządził:   ………………………………

Telefon kontaktowy:     ……………………………….

Katarzyna Nowacka
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty