21 października 2019

Komunikat w sprawie okresowych kontroli/sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji w szkołach

Szanowni Państwo,

przekazuję w załączeniu pismo Komendanta Państwowej Straży Pożarnej nr BZ-II-0739/6-3/19 z 2 października 2019 r., w sprawie okresowych kontroli/sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji w szkołach i zwracam się z uprzejmą prośbą o analizę pisma oraz przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w budynkach oświatowych.

Jednocześnie przypominam, że  sprawy bezpieczeństwa i higieny uczniów w szkole reguluje znowelizowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach[1].

Dyrektor zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole lub placówce, ale również uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza obiektami należącymi do tych jednostek[2].

Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy. Kopię protokołu z ustaleń kontroli dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu.

Dyrektor odpowiadający za bezpieczeństwo uczniów powinien stworzyć skuteczne mechanizmy eliminowania zagrożeń na terenie szkoły, a jednocześnie powinien wprowadzić rozwiązania umożliwiające bezpieczne funkcjonowanie wszystkich uczniów na terenie szkoły.

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik

[1] Dz. U. z 2003 r., poz. 69, z późn. zm.

[2] § 2 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Załączniki

Pismo Komendanta Państwowej Straży Pożarnej
Data: 2019-10-21, typ pliku: PDF, rozmiar: 131 KB