11 października 2019

Konferencja filmoznawcza dla nauczycieli szkół podstawowych „Poszerzamy granice wyobraźni. Edukacja filmowa na  wczesnym etapie nauczania”

Filmoteka Szkolna zaprasza do udziału w zapowiadanej  wiosną konferencji dla nauczycieli na temat: „Poszerzamy granice wyobraźni. Edukacja filmowa na  wczesnym etapie nauczania”

  • Prowadzenie: dr Maciej Dowgiel
  • Miejsce: Pracownia Filmoteki Szkolnej w Kielcach
  • Czas: czwartek 24 października  2019 r. w godz. 13.00–16.00
  • Adresat: nauczyciele szkół podstawowych, bibliotekarze, wychowawcy świetlic. UWAGA! Pierwszeństwo udziału mają nauczyciele, których szkoły zgłosiły się do programu Filmoteka Szkolna na rok 2019/​2020

Szczegółowe informacje: http://​filmotekaszkolna​.pl/​d​l​a​-​n​a​u​c​z​y​c​i​e​l​i​/​s​z​k​o​l​e​n​i​a​-​i​-​k​o​n​f​e​r​e​n​c​j​e​/​n​a​d​c​h​o​d​z​a​c​e​-​s​z​k​o​l​e​n​i​a​-​i​-​k​o​n​f​e​r​e​n​c​j​e​/​k​o​n​f​e​r​e​n​c​j​a​-​f​i​l​m​o​z​n​a​w​c​z​a​-​d​l​a​-​n​a​u​c​z​y​c​i​e​l​i​-​w​y​c​h​o​w​a​w​c​o​w​-​s​w​i​e​t​l​i​c​-​i​-​b​i​b​l​i​o​t​e​k​a​r​z​y​-​s​z​k​o​l​-​p​o​d​s​t​a​w​o​w​y​c​h​-​w​-​k​i​e​l​c​ach