9 października 2019

SIO. Informacja o spełnianiu obowiązku szkolnego w szkole obwodowej

Dane dziedzinowe o spełnianiu obowiązku szkolnego w szkole obwodowej należy uzupełnić tylko dla uczniów zamieszkałych na terenie obwodu szkoły podstawowej, którzy obowiązek szkolny realizują w tej szkole obwodowej.

Nie należy wypełniać tego formularza, jeżeli miejsce zamieszkania ucznia jest poza obwodem szkoły.

Pod pojęciem dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły nie należy rozumieć dzieci zameldowanych na jego terenie. Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Natomiast zgodnie z art. 26 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.