3 października 2019

Informacja o liczbie dzieci którym nie wskazano miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
w województwie świętokrzyskim

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o liczbie dzieci którym nie wskazano miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z dnia 14 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2425) wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje wojewodzie informację zawierającą liczbę dzieci, które w roku bazowym kończą 5 lat lub mniej, którym nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, według stanu na dzień 30 września roku szkolnego, na który zostało przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

Zgodnie z powyższym uprzejmie proszę o przekazanie ww. danych do dnia 15 października 2019 r. w wersji papierowej oraz elektronicznej na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl (tel. 41 342-19-06) lub elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z załączoną tabelą.

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

Tabela
Data: 2019-10-03, rozmiar: 9 KB