18 września 2019

Projekt „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2019”

Zagadnienia związane z mądrym i bezpiecznym użytkowaniem zasobów Internetu są ciągle ważnym elementem edukacji dzieci i młodzieży. Wśród głównych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/​2020 znalazły się:

  • Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
  • Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-​komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Tematyka dziewiątej edycji projektu, związana jest z wymienionymi wyżej zagadnieniami oraz z hasłem Dnia Bezpiecznego Internetu 2020 „Razem dla lepszego Internetu”. Realizacja projektu możliwa jest dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

W wyniku przeprowadzonej w listopadzie 2018 r. ankiety ewaluacyjnej w bieżącej edycji projektu Organizatorzy pilotażowo przewidują udział swojego przedstawiciela w spotkaniach z rodzicami o tematyce związanej z cyberbezpieczeństwem. Szkoły zainteresowane organizacją takiego spotkania powinny zaznaczyć ten fakt w formularzu zgłoszeniowym. Po stronie szkoły leżą kwestie organizacyjne spotkania. Termin spotkań: październik-​listopad 2019 r. O zakwalifikowaniu do tej części Projektu szkoły zostaną poinformowane na konferencji rozpoczynającej realizację Projektu. Organizacja spotkania z rodzicami nie jest obowiązkowa.

Szczegółowe informacje: https://​scdn​.pl/​p​r​o​j​e​k​t​y​/​p​r​o​j​e​k​t​y​-​k​r​a​j​o​w​e​/​1​9​7​-​p​r​o​j​e​k​t​-​s​z​y​b​u​j​-​b​e​z​p​i​e​c​z​n​i​e​-​w​-​i​n​t​e​r​n​e​t​o​w​e​j​-​c​h​m​u​r​z​e​-​2​019