16 września 2019

Program FLEX 2020/2021 – szansa na darmową edukację w USA

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz American Councils for International Education zapraszają do udziału w Programie FLEX w roku szkolnym 2020/2021. Program skierowany jest do uczniów klas pierwszych i drugich liceum/technikum zainteresowanych możliwością nauki w amerykańskiej szkole średniej.

Czym jest program FLEX?

Program FLEX jest całorocznym, w pełni finansowanym przez Departament Stanu USA programem wymiany uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkolny. Został on zatwierdzony przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1992. Od 27 lat w Programie FLEX uczestniczyło ponad 28 000 uczniów ze szkół średnich z Europy, Eurazji oraz Azji Środkowej. Celem programu jest promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych a mieszkańcami określonych krajów. To właśnie dzięki uczestnikom programu Amerykanie mogą dowiedzieć się więcej o kulturze i dziedzictwie narodowym innych krajów, a uczniowie mogą poznać amerykański system szkolny. W roku szkolnym 2020-2021 blisko 900 uczniów wyjedzie do USA w ramach programu FLEX. Każdy stypendysta będzie mieszkał przez rok z rodziną goszczącą w USA i będzie uczył się w amerykańskiej szkole średniej.

Niepełnosprawni uczniowie szkół średnich również mają możliwość uczestnictwa w programie. Około 30 niepełnosprawnych uczniów rocznie wyjeżdża do USA w ramach programu FLEX. Wybrani uczniowie niepełnosprawni muszą spełniać te same kryteria, co pozostali uczestnicy programu.

Kto finansuje program FLEX?

Program FLEX jest finansowany przez Rząd Stanów Zjednoczonych oraz administrowany przez Biuro ds. Edukacji i Kultury Departamentu Stanu USA (ECA) przy wsparciu Kongresu USA. Biuro ds. Edukacji i Kultury sprzyja pogłębianiu zrozumienia między mieszkańcami Stanów Zjednoczonych a ludźmi z innych krajów świata. Realizowane przez ECA programy edukacyjne i szkoleniowe mają za zadanie promować rozwój więzi między obywatelami i organizacjami w USA a przedstawicielami innych krajów.

Program FLEX na poziomie lokalnym jest wspierany przez obywateli USA oraz szkoły średnie, które z własnej inicjatywy goszczą, wspierają oraz dają możliwość rozwoju, nie otrzymując w zamian żadnego wynagrodzenia.

Kto może wziąć udział w wymianie?

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi programów finansowanych przez Rząd USA mających na celu promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia, zasady uczestnictwa w programie FLEX są ściśle określone. Rekrutacja uczestników do programu FLEX oparta jest o kryteria merytoryczne, bezpłatna oraz otwarta dla wszystkich spełniających poniższe kryteria:

– uczeń 1 lub 2 klasy liceum lub technikum (uczniowie, którzy zmienią klasę na niekwalifikowalną przed wyjazdem do USA, zostaną wykluczeni z udziału w programie),

– osoba aplikująca powinna być urodzona między 15 lipca 2002 a 15 lipca 2005 roku (osoby niepełnosprawne: 15 lutego 2002-15 lipca 2005),

– status ucznia w momencie aplikowania o udział w programie,

– posiadanie obywatelstwa polskiego oraz ważnego paszportu. Osoby posiadające podwójne obywatelstwo: polskie oraz amerykańskie nie mogą brać udziału w Programie FLEX,

– dobre lub bardzo dobre wyniki w nauce,

– znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym oraz umożliwiającym wypełnienie aplikacji on-line. Znajomość języka zostanie sprawdzona testem ELTiS,

– spełnianie wymogów określonych dla osób ubiegających się o wizę typu J-1.

 

Kto nie może aplikować:

– osoby niespełniające warunków określonych przez American Council,

– uczniowie, którzy przebywali na terytorium USA przez 90 dni w ciągu ostatnich 5 lat,

– osoby, których rodzina bądź członek rodziny aplikowali o wizę emigracyjną do USA,

– osoby mające plany emigracji lub które już wyemigrowały do USA.

 

W jaki sposób uczestnicy są wybierani?

 

Niezależny zespół amerykańskich ekspertów w dziedzinie edukacji i stosunków międzynarodowych jest odpowiedzialny za selekcje finalistów oraz listy rezerwowej. Wybór zostanie dokonany na podstawie wypełnionej przez kandydata aplikacji. Kandydaci będą zobowiązani do dostarczenia również odpowiedniej dokumentacji medycznej i zaświadczenia lekarza rodzinnego o braku przeciwskazań do udziały w wymianie. Wybór uczestników zostanie dokonany wiosną 2020 roku, wtedy także wszyscy kandydaci zostaną poinformowani o wynikach selekcji (przewidywany czas ogłoszenia wyników – połowa maja 2020). Warto podkreślić, że znajomość języka angielskiego jest ważna, ale nie jest to najważniejszy element oceny kandydata.

Termin wysyłania zgłoszeń: 17 października 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji:

http://americancouncils.pl/programs/future-leaders-exchange/rekrutacja-2020-2021/

oraz programu FLEX:

http://americancouncils.pl/programs/future-leaders-exchange/

Ewentualne pytania można kierować do wizytatora Kuratorium Oświaty w Kielcach Piotra Zimocha, który pełnił rolę mentora w ubiegłorocznej edycji FLEX Alumni Mentoring Program pod numerem telefonu 41-342-15-36 lub adresem e-mail: piotr.zimoch@kuratorium.kielce.pl lub bezpośrednio w Fundacji American Councils for International Education, adres e-mail: poland@americancouncils.eu