13 września 2019

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021

Szanowni Państwo,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie, Wójtowie
w województwie świętokrzyskim

Rada Ministrów przyjęła uchwałą Nr 50/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021.

Warunki udzielania pomocy określono w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019–2021 z dnia 6 czerwca 2019 r. ( Dz.U. poz.1075).

Dzieci i uczniowie z terenów dotkniętych skutkami negatywnych zdarzeń atmosferycznych mogą otrzymać pomoc w następującej formie:

  1. Jednorazowe zasiłki losowe na cele edukacyjne.
  2. Nieodpłatne wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne.
  3. Nieodpłatne zajęcia opiekuńcze i zajęcia terapeutyczno-edukacyjne.

Beneficjentami pomocy finansowej (jednorazowe zasiłki losowe na cele edukacyjne) mogą być dzieci realizujące w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniowie uczęszczający do szkół wszystkich typów (kształcący się w formie dziennej), których rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz 1508 z późn. zm. 1) w wysokości do 6 000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2019 r. w wyniku wystąpienia żywiołu.

Wysokość zasiłku losowego dla jednego dziecka lub ucznia wynosi:

  1. 500 zł – w przypadku otrzymania przez rodzinę dziecka/ucznia zasiłku celowego w wysokości do 3 000 zł;
  2. 1 000 zł – w przypadku otrzymania przez rodzinę dziecka/ucznia zasiłku celowego w wysokości powyżej 3 000 zł.

Natomiast w zakresie pomocy udzielanej w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego beneficjentami mogą być uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 do szkół wszystkich typów (kształcący się w formie dziennej), jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości powyżej 3 000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2019 r.
w wyniku wystąpienia żywiołu.

W przypadku nie wydania decyzji w sprawie przyznania zasiłku celowego przed zakwalifikowaniem ucznia do wyjazdu, pomoc może być udzielona, jeżeli rodzice ucznia (prawni opiekunowie), rodzice zastępczy, opiekunowie faktyczni w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm. 2) lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka albo pełnoletni uczeń złożyli oświadczenie o stratach poniesionych w 2019 r. w wyniku żywiołu, które zostało potwierdzone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w zakresie:

  1. wystąpienia żywiołu w miejscu zamieszkania rodziny ucznia oraz
  2. szacunkowego rozmiaru strat, uprawniających do otrzymania zasiłku celowego w wysokości powyżej 3 000 zł.

Pomoc w formie nieodpłatnych zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych będzie udzielana:

  • dzieciom realizującym w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
  • uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 do klas I-III szkoły podstawowej oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
  • uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 do szkół wszystkich typów, kształcącym się w tych szkołach w formie dziennej , posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm. 3) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245).

jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości powyżej 3 000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2019 r. w wyniku wystąpienia żywiołu.

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o dokonanie oceny zapotrzebowania wśród dzieci i uczniów na otrzymanie powyżej opisanej pomocy i przesłanie do Kuratorium Oświaty w Kielcach w terminie do 20 września 2019 r. informacji w formie załączonej tabeli. Dane należy przekazać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Kuratorium Oświaty w Kielcach lub na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1693, 2192, 2245, 2354 i 2529 oraz z 2019 r. poz. 271, 730 i 752.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2354 oraz z 2019 r. poz. 60, 303, 577, 730 i 924.
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534, 730 i 761.

Załączniki

Tabela
Data: 2019-09-13, typ pliku: XLSX, rozmiar: 10 KB