11 września 2019

SIO. Częsty poważny problem – błędne daty założenia i rozpoczęcia działalności szkoły/placówki oświatowej

Często zgłaszane problemy z koniecznością wypełniania daty przeniesienia w umowach nauczycielskich wynikają z powszechnie występującego zjawiska wpisywania do RSPO błędnych dat rozpoczęcia działalności oraz dat założenia szkoły.

Nie może dochodzić do kuriozalnych sytuacji, że szkoła obchodzi 50-lecie istnienia, a w RSPO wpisane jest, że rozpoczęła działalność 1 września 2002 roku! Powinna być odzwierciedlona ciągłość funkcjonowania!

Fragment instrukcji merytorycznej:

UWAGA: Jeżeli szkoła została założona przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, data założenia powinna wynikać z odpowiedniego aktu organu, który założył szkołę. W zależności od okresu, w którym szkoła powstała, mogło to być np. zarządzenie kuratora oświaty i wychowania lub właściwego ministra, uchwała prezydium rady narodowej itp. Jeśli nie można odnaleźć odpowiedniego aktu, data założenia szkoły i rozpoczęcia przez nią działalności powinna być ustalona na podstawie dostępnych źródeł (również historycznych, np. kroniki szkoły, archiwalna dokumentacja przebiegu nauczania).

W przypadku szkół, które powstały w wyniku przekształcenia związanego ze zmianami ustawowymi, na mocy przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, należy uznać, że została zachowana ciągłość funkcjonowania. Wyjątkiem są gimnazja, jako całkowicie nowy typ szkoły wprowadzony do systemu oświaty w roku 1999.

Analogicznie należy traktować reorganizację szkół, która odbyła się na mocy zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 25 września 1965 r. w sprawie dostosowania organizacji szkół ogólnokształcących i zawodowych do zmian wynikających z ustawy o rozwoju systemu oświaty i wychowania (M.P. z dnia 1 października 1965 r.).”