11 września 2019

Projekt „W drodze do wolności”

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach we współpracy z Biurem Edukacji Narodowej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach pod patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty jest realizatorem projektu edukacyjnego „W drodze do wolności”. Adresatem są nauczyciele i uczniowie klas ósmych szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego. Zapraszamy do udziału w konferencjach i warsztatach.

Ideą projektu jest prezentacja kluczowych w historii polskiego narodu wydarzeń, które ukształtowały Polskę jako wolne i niepodległe państwo. Chcemy, aby jak najszerszy krąg odbiorców przyswoił i utrwalił wiedzę o najważniejszych wątkach ostatniego stulecia w dziejach państwa i narodu.

Tematem przewodnim każdej z konferencji cyklu „W drodze do wolności” będzie rocznica przypadająca w danym roku szkolnym. Wykłady, zaprezentowane przez pracowników Biura Edukacji Narodowej Delegatury IPN w Kielcach, pozwolą uczniom poznać lub utrwalić najważniejsze informacje o wydarzeniach oraz wiodących postaciach. Nauczyciele zyskają możliwość zapoznania się z najnowszymi ustaleniami historyków. Warsztaty poszerzą wiedzę i rozwiną umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania narzędzi TIK, gier i myślenia wizualnego. Udział w projekcie przyczyni się do realizacji celów i wymagań zapisanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Edukacja historyczna umożliwia rozbudzanie zainteresowań uczniów własną przeszłością, kształtowanie więzi z krajem ojczystym, świadomości obywatelskiej, postawy szacunku i odpowiedzialności za własne państwo, budzenie poczucia godności i dumy narodowej, budowanie szacunku dla innych ludzi oraz dokonań innych narodów i państw. Znajomość historii wzmacnia poczucie miłości do Ojczyzny, szacunku i przywiązania do tradycji oraz przeszłości własnego narodu oraz jego osiągnięć. Działania te sprzyjają krytycznemu odnoszeniu się do przeszłości, rozumieniu teraźniejszość i odpowiedzialnemu budowaniu przyszłość.

Szczegółowe informacje: https://scdn.pl/index.php/projektykrajowe/projekty-efs/1562-projekt-w-drodze-do-wolnoci