26 września 2019

Konkurs Filmowy „Dobry Zawód-Lepsza Przyszłość !”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie
szkół podstawowych, ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych
w województwie świętokrzyskim

serdecznie zapraszam Państwa do aktywnego uczestnictwa w Konkursie Filmowym „DOBRY ZAWÓD-LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ !”.

Celem konkursu jest upowszechnienie informacji na tematów wybranych zawodów szkolnictwa zawodowego i zachęcenie uczniów do świadomego planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej. Udział w konkursie pozwoli młodzieży na stworzenie oryginalnych projektów prac promujących ciekawe zawody oraz rozbudzanie ich kreatywności.

Koordynatorami konkursu w Kuratorium Oświaty w Kielcach są:

 

Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym i załącznikami w postaci podpisanych oświadczeń należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs Filmowy”

 • w Sekretariacie Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3,

pokój nr 231

lub przesyłać na adres:

 • Kuratorium Oświaty w Kielcach
  IX Wieków Kielc 3
  25- 516 Kielce

Jeszcze raz zapraszam Państwa i wszystkich uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Regulamin Konkursu

Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy.

Załącznik nr 2 – zgoda rodzica/ opiekuna prawnego  na udział w konkursie filmowym „DOBRY ZAWÓD-LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ !”

Załącznik nr 3 – oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu autorskich praw majątkowych na  Organizatora Konkursu oraz zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Załącznik nr 4 – oświadczenie w przedmiocie zgody na wykorzystanie wizerunku oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych – osoba pełnoletnia.

Załącznik nr 5 –- oświadczenie w przedmiocie zgody na wykorzystanie wizerunku oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych – osoba niepełnoletnia.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kuratorium Oświaty w Kielcach, reprezentowane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
  Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla
  Wapiennikowa 2 lok. 4
  25-112 Kielce
  email.: iod@czi24.pl
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia ciążącego na administratorze obowiązku prawnego:

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c ) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą; dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie dalszego postępowania,
 • dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

 

Załączniki

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO
Data: 2019-09-02, typ pliku: PDF, rozmiar: 125 KB
załącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy
Data: 2019-09-02, typ pliku: DOCX, rozmiar: 14 KB
zalacznik-nr 2_do_regulaminu_zgoda_rodziców 30.01 (1)
Data: 2019-09-02, typ pliku: DOCX, rozmiar: 14 KB
zalacznik-nr_3_do_regulaminu_prawa_autorskie_przetwarzani - film (1)
Data: 2019-09-02, typ pliku: DOCX, rozmiar: 15 KB
zalacznik-nr_4_do_regulaminu_wizerunek_osoba pelnoletnia
Data: 2019-09-02, typ pliku: DOCX, rozmiar: 16 KB
zalacznik-nr_5_do_regulaminu_wizerunek_osoba niepelnoletnia
Data: 2019-09-02, typ pliku: DOCX, rozmiar: 16 KB