26 sierpnia 2019

Komunikat w sprawie aktualizacji wniosków o udzielenie dotacji na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Szanowni Państwo
Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie,
Marszałek województwa świętokrzyskiego

Stosownie do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października  2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 574) zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie aktualizacji wniosków o udzielenie dotacji na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Wnioski o udzielenie dotacji (załącznik nr 4 do rozporządzenia, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia) należy wypełnić w aplikacji dostępnej na stronie: www.dotacjakielce.kuratorium.bialystok.pl do dnia 15 września br. Loginy i hasła niezbędne do zalogowania się jednostki samorządu terytorialnego na platformie pozostają bez zmian.

Wypełnione, wydrukowane i podpisane przez upoważnione osoby wnioski należy przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Ponadto uprzejmie przypominam, że stosownie do art. 58 ustawy:

  • jeżeli w wyniku aktualizacji informacji i wniosku złożonych przez publiczną szkołę podstawową prowadzoną przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną, wnioskowana kwota dotacji celowej ulegnie zmniejszeniu, a dotacja celowa przekazana przez jednostkę samorządu terytorialnego przekracza kwotę wskazaną w aktualizacji informacji i wniosku, szkoła w terminie 5 dni od dnia złożenia tej aktualizacji zwraca jednostce samorządu terytorialnego kwotę dotacji równą różnicy między kwotą, którą szkoła otrzymała, a kwotą wynikającą z aktualizacji;
  • jeżeli w wyniku aktualizacji wniosku kwota dotacji celowej ulegnie zmniejszeniu, a dotacja celowa przekazana przez wojewodę jednostce samorządu terytorialnego przekracza kwotę wskazaną w aktualizacji wniosku, jednostka samorządu terytorialnego, w terminie 5 dni od dnia złożenia aktualizacji, zwraca wojewodzie kwotę dotacji równą różnicy między kwotą, którą jednostka samorządu terytorialnego otrzymała, a kwotą wynikającą z aktualizacji.

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

tabela-informujaca-o-wysokosci-wskaznikow
Data: 2019-08-26, typ pliku: XLSX, rozmiar: 13 KB
tabela-informujaca-o-wysokosci-wskaznikow-refundacja
Data: 2019-08-26, typ pliku: XLSX, rozmiar: 14 KB