23 sierpnia 2019

Ogłoszenie o naborze kandydatów do realizacji zadań doradcy metodycznego

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045) Świętokrzyski Kurator Oświaty ogłasza nabór kandydatów na doradców metodycznych, którym powierzone będą zadania ze wskazaniem specjalności nauczycieli-​doradców metodycznych:

 

1 Wychowanie przedszkolne
2 Edukacja wczesnoszkolna
3 Język polski
4 Język angielski
5 Język niemiecki
6 Matematyka
7 Historia/​Wiedza o społeczeństwie
8 Geografia
9 Biologia /​przyroda
10 Chemia
11 Fizyka
12 Informatyka
13 Plastyka
14 Muzyka
15 Technika
16 Wychowanie fizyczne
17 Przedmioty zawodowe
18 Wychowanie do życia w rodzinie
19 Edukacja dla bezpieczeństwa
20 Religia
21 Etyka
22 Kształcenie specjalne
23 Doradztwo zawodowe
24 wychowanie w świetlicy szkolnej oraz wychowanie w SOSW, SOW, MOW, MOS, placówkach opiekuńczo-​wychowawczych

 

 1. Wymagania niezbędne:

- zatrudnienie w szkole lub placówce;

- kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, tj.:

 • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty kształcenia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
 • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2, i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne

- stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

- co najmniej dobra ocena pracy;

- umiejętności z zakresu technologii informacyjno-​komunikacyjnych.

- udokumentowane osiągnięcia zawodowe;

- kompetencje interpersonalne, społeczne i komunikacyjne;

II Wymagania dodatkowe:

- znajomość przepisów prawa oświatowego;

- dodatkowe kwalifikacje: uprawnienia egzaminatora, uprawnienia eksperta ds. awansu zawodowego, uprawnienia trenera, uprawnienia terapeuty;

- ukończony kurs przygotowujący do pracy z dorosłymi lub doświadczenie w tej sprawie;

- doświadczenie w pracy na stanowisku doradcy metodycznego lub konsultanta;

- dodatkowe kursy doskonalące oraz studia podyplomowe;

III Zadania nauczyciela – doradcy metodycznego:

Do zadań nauczyciela – doradcy metodycznego należeć będzie w szczególności wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

 • rozwijaniu umiejętności metodycznych;
 • planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-​wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
 • opracowaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
 • podejmowaniu działań innowacyjnych.

Nauczyciel-​doradca metodyczny realizuje zadania przez:

 • udzielanie indywidualnych konsultacji;
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;
 • organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-​wychowawczą nauczycieli;
 • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek.

IV Wymiar i forma zatrudnienia:

Zadania doradcy metodycznego są wykonywane przez nauczyciela w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Łączny wymiar zatrudnienia nauczyciela w szkole lub placówce i w publicznej placówce doskonalenia nie może przekraczać 1 i ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonego na podstawie art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla stanowiska zgodnego ze specjalnością nauczyciela-​doradcy metodycznego.

Zadania doradcy powierza się na okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata, z możliwością przedłużenia na kolejny okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata.

V Wymagane dokumenty:

- wniosek-​na-​nabor-​na-​stanowisko-​doradcy (załącznik).

- Uzasadnienie przystąpienia do naboru na stanowisko nauczyciela – doradcy metodycznego oraz koncepcję pracy doradcy metodycznego w danym obszarze wspomagania nauczycieli i rad pedagogicznych szkół i placówek oświatowych, wynikających z zadań doradcy metodycznego, w myśl § 24. ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

- Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej;

- Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-​doradcy metodycznego w danym obszarze wspomagania nauczycieli i rad pedagogicznych szkół i placówek oświatowych.

- Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.

- Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy.

- Zaświadczenie o planowanym wymiarze zatrudnienia w szkole na rok 2019/​2020.

- Zgoda dyrektora szkoły/​placówki, w której kandydat jest zatrudniony, na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela-​doradcy metodycznego.

- Udokumentowane osiągnięcia kandydata, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora placówki (np.: osiągnięcia uczniów w konkursach i olimpiadach, przygotowanie programów edukacyjnych, wychowawczych, wydane publikacje, przygotowywanie raportów oświatowych z przeprowadzonych badań, analiz jakościowych i ilościowych, doświadczenie na stanowisku nauczyciela-​doradcy metodycznego, itp.).

- Świadectwa, zaświadczenia (lub ich uwierzytelnione kserokopie) potwierdzające doskonalenie zawodowe oraz dzielenie się wiedzą lub prowadzenie zajęć dla nauczycieli w danym obszarze wspomagania nauczycieli i rad pedagogicznych.

- Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

- Oświadczenie kandydata o tym, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.

- Oświadczenie kandydata o tym, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

- Oświadczenie kandydata o tym, że nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3, w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4.

VI Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty, o których mowa w pkt. V, należy przesłać lub złożyć osobiście do dnia 3 września 2019 r. (liczy się data osobistego dostarczenia oferty do urzędu/​stempla pocztowego) w wersji papierowej na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25–516 Kielce (budynek C, II piętro, pokój nr 231) z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko doradcy metodycznego – .….….….….….….….….. (podać nazwę przedmiotu oraz etap edukacyjny)”. Dokumenty powinny być w zamkniętej kopercie z adresem do korespondencji. Oferty, które zostaną złożone po ww. terminie, nie będą rozpatrywane. Formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie wymagane oświadczenia określone w ogłoszeniu o naborze, a także wymagane kopie dokumentów poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. 

VII Postępowanie kwalifikacyjne:

 1. W postępowaniu konkursowym na stanowisko nauczyciela-​doradcy metodycznego przewiduje się dwa etapy:
 2. a) 1 etap (formalny)– sprawdzenie dokumentów pod kątem spełniania przez kandydata wymagań określonych w pkt. I, II i V naboru. 1 etap konkursu odbywa się bez udziału kandydata.
  b) 2 etap (merytoryczny)– przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem, który decyzją komisji konkursowej został dopuszczony do 2 etapu konkursu.
 3. Kandydat zostanie poinformowany telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej (rozmowy odbędą się w Kuratorium Oświaty w Kielcach).
 4. Komisja konkursowa rozpoczyna pracę od sprawdzenia czy oferty zostały złożone w terminie i zawierają wskazane w ogłoszeniu dokumenty. Oferty złożone po terminie i/​lub które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów, podlegają odrzuceniu. Kandydat, którego oferta została odrzucona, nie jest dopuszczony do 2 etapu konkursu.
 5. Komisja konkursowa dokonuje merytorycznej oceny kandydatów dopuszczonych do 2 etapu. Ocenie podlega w szczególności:
 6. a) koncepcja pracy na stanowisku doradcy metodycznego;
 7. b) udzielone przez kandydata odpowiedzi na pytania członków komisji.
 8. O wynikach postępowania przewodniczący Komisji niezwłocznie powiadamia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz kandydatów uczestniczących w postępowaniu.

VIII Inne informacje:

W przypadku pytań należy się kontaktować:

starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach

Małgorzata Połeć – tel. (41) 342 18 20

 

 

 

Załączniki

wniosek-​na-​nabor-​na-​stanowisko-​doradcy
Data: 2019-​09-​02, rozmiar: 40 KB
Klauzula informacyjna Kuratorium Oświaty w Kielcach
Data: 2019-​08-​30, rozmiar: 16 KB
Oswiadczenia
Data: 2019-​08-​30, rozmiar: 14 KB