20 sierpnia 2019

Stypendia i zasiłki szkolne – weryfikacja wysokości dotacji na okres wrzesień – grudzień 2019 rok

Szanowni Państwo,
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
w woj. świętokrzyskim

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało wstępnych obliczeń dotyczących wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla województwa świętokrzyskiego w okresie od września do grudnia 2019 roku.

Zwracam się z prośbą o weryfikację naliczonej dotacji z zastrzeżeniem, że gmina zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 ze zm.) powinna wskazać kwotę zaplanowanych środków własnych.

Jednocześnie przypominam, że od dnia 26 marca 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie terminów przekazywania gminom dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji (Dz. U. 2019 r. poz. 554).

W związku z powyższym wprowadzono nowy wskaźnik określający liczbę uczniów, którym przyznano stypendium szkolne. Zastąpił on dotychczasowy wskaźnik dotyczący liczby osób pobierających zasiłki okresowe. Na podstawie powyższego rozporządzenia Ministerstwo Edukacji Narodowej po raz pierwszy dokonało podziału środków na stypendia i zasiłki szkolne w oparciu o dane SIO, zweryfikowane przez gminy, które wskazały liczbę uczniów, którym przyznano stypendium szkolne.

Wypełnioną tabelę należy przekazać zgodnie z załączonym wzorem w wersji elektronicznej na adres e-mail: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 września 2019 r. (nr tel. kontaktowego: 41 342-19-06).

Załączniki

Tabela - załącznik nr 1
Data: 2019-08-20, typ pliku: XLSX, rozmiar: 25 KB