24 lipca 2019

PILNY komunikat w sprawie rekrutacji do szkół zawodowych!

W trosce o prawidłowy przebieg rekrutacji, w związku z wymogiem złożenia zaświadczenia/​ orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu przez kandydatów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe, uprzejmie informuję, że:

  • w przypadku, gdy wykonanie badań i dostarczenie zaświadczeń/​orzeczeń lekarskich nie będzie możliwe w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji z powodu zbyt późnego terminu badań, kandydaci lub ich rodzice/​opiekunowie prawni powinni złożyć do Komisji Rekrutacyjnej w szkole, do której zostali zakwalifikowani, oświadczenie informujące o braku możliwości przedłożenia zaświadczenia/​orzeczenia; w oświadczeniu tym należy podać datę wyznaczonego badania, jeżeli została ustalona;
  • po uzyskaniu zaświadczenia/​orzeczenia kandydaci są zobowiązani do jego niezwłocznego dostarczenia do szkoły jednak, nie później niż do 30 sierpnia 2019 r.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik