19 lipca 2019

Weryfikacja liczby uczniów, którzy otrzymali stypendia szkolne o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2017/2018

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
w województwie świętokrzyskim

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonej tabeli w celu weryfikacji liczby uczniów, którzy otrzymali stypendia szkolne o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2017/2018.

Konieczność dokonania ww. weryfikacji wynika z rozbieżności pomiędzy danymi zamieszczonymi w Systemie Informacji Oświatowej a danymi przedstawionymi w sprawozdaniach.

Jednocześnie wskazuję, że rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie terminów przekazywania gminom dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji z dnia 21 marca 2019 r. (Dz. U. poz. 554) wprowadza nowy wskaźnik określający liczbę uczniów, którym przyznano stypendium szkolne. Zastąpił on dotychczasowy wskaźnik dotyczący liczby osób pobierających zasiłki okresowe.

Przesłane dane będą stanowiły podstawę do ustalenia wysokości dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wypełnioną tabelę należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lipca 2019 r. w formie elektronicznej na adres: joanna.zdziech@kuratorium.kielce.pl tel. (41 342-19-06).

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

tabela-liczba stypendiów szkolnych korekta
Data: 2019-07-19, typ pliku: XLSX, rozmiar: 198 KB